Disclaimer en Privacy verklaring

Ondanks de constante zorg en aandacht die we besteden aan de site en de daarin opgenomen gegevens kan Bureau Architectenregister niet instaan voor de volledigheid, juistheid en voortdurende actualiteit van de gegevens op de site. Bureau Architectenregister aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt  met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site. 

Bureau Architectenregister houdt zich aan de van toepassing zijnde wetgeving op het gebied van bescherming persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 

persoonsgegevens

In onze privacy verklaring leest u hoe Bureau Architectenregister omgaat met uw persoonsgegevens.

Privacystatement per 01012020