More about the Bureau Architectenregister

 Please find below more information about Bureau Architectenregister

Op 1 oktober 1988 trad de Wet op de architectentitel (WAT) in werking. Deze wet regelt een systeem van titelbescherming door de instelling van een architectenregister. Met de op 1 januari 2011 in werking getreden wijzigingswet is de titelbescherming geactualiseerd en aangevuld.

 

Het systeem van titelbescherming houdt in dat alleen degene die als architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect staat ingeschreven in het architectenregister, de betreffende titel mag voeren. Aan inschrijving stelt de wet opleidings- en beroepservaringseisen. Belanghebbende kunnen het archtectenregister raadplegen via de zoekfunctie op de homepage van deze website (“Zoek een architect”).

 

Bureau Architectenregister verstrekt op verzoek verklaringen omtrent de kwa-lificaties van ingeschrevenen. De wet kent Bureau Architectenregister de be-voegdheid toe in rechte te vorderen dat onrechtmatig titelgebruik gestaakt wordt. Deze bevoegdheid kent de wet ook toe aan de ingeschrevenen, de beroepsorganisaties en aan  belangenorganisaties van eindgebruikers van de goederen en diensten die ingeschrevenen leveren. Volledige tekst van de Wet op de architectentitel

 

De doelstellingen van de Wet op de architectentitel zijn:

 

- Kwaliteitsborging

Waarborgen dat de vormgevers van onze leefomgeving (architect, steden-bouwkundige, tuin- en landschaps-architect en interieurarchitect) aan een erkende instelling zijn opgeleid en over voldoende beroepservaring beschikken.

 

- Bescherming van opdrachtgevers

Indien de opdrachtgever een in het architectenregister ingeschreven ontwerper inschakelt, dan mag hij of zij ervan uit gaan dat deze beschikt over voldoende deskundigheid om de opdracht naar behoren uit te voeren.

 

- Implementeren van Europese regelgeving ter bevordering van het grensoverschrijdend werken

 

Doordat de opleidings- en beroeps-ervaringseisen in de Wet op de architectentitel gerelateerd zijn aan EU-normen, wordt het grensover-schrijdend werken van architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect en interieur-architect vergemakkelijkt.

 

Op grond van artikel 27aa van de Wet op de architectentitel is iedere ingeschrevene van het architectenregister verplicht om een persoon die een offerte vraagt te informeren over:

 

  • zijn/haar relevante deskundigheid en vakbekwaamheid, met inbegrip van de gevolgde bij- en na- scholingsactiviteiten;
  • de dekking van de door hem/haar te verrichten werkzaamheden door een beroepsaansprakelijkheids-verzekering;
  • zijn/haar rechten en plichten jegens de opdrachtgever en de borging daarvan;
  • zijn/haar rechten en plichten jegens een derde, indien die derde het werk heeft ontworpen waarop de offerte betrekking heeft of werkzaamheden heeft gestaakt die blijkens de offerte dienen te worden hervat.

Het naleven van de informatieplicht is de verantwoordelijkheid van de inge-schrevene zelf. Bureau Architectenregister controleert dit niet. Het is voor de ingeschrevene echter wel verstandig om zich aan de informatieplicht te houden omdat deze een rol kan spelen bij een eventueel geschil met een opdrachtgever. Om invulling te geven aan de informatieplicht kunnen inge-schrevenen gebruik maken van onderstaande modelverklaring.

Modelverklaring informatieplicht

 

Op grond van artikel 27a van de Wet op de architectentitel zijn degenen die staan ingeschreven in het architectenregister verplicht hun vakkennis op peil te houden door jaarlijks ten minste zestien uur bij- en nascholing te volgen. De verantwoordelijkheid voor de naleving ligt bij de ingeschrevene zelf, Bureau Architectenregister heeft niet de bevoegdheid dit te controleren. Wel moet in het kader van de informatieplicht (zie: "Informatie-plicht") worden verklaard dat bij- en nascholingsactiviteiten zijn gevolgd. Mensen die staan ingeschreven in meer dan één discipline dienen per discipline minimaal zestien uur aan bij- en nascholing te besteden.

 

Doel bij- en nascholing

Bij- en nascholing is een instrument in het streven naar ‘levenslang leren’. Het doel is het op peil houden van inzicht, kennis en vaardigheden gedurende de beroepsuitoefening. Een ingeschrevene kan hieraan invulling geven door bijvoorbeeld deelname aan een cursus, excursie, lezing, opleiding, seminar, symposium, training of workshop. Het staat de ingeschrevene vrij om naar eigen inzicht, gebaseerd op de eigen behoefte aan kennis en vaardigheden, een keuze te maken uit het aanbod van bij- en nascholing.

 

Aanbod

Bij- en nascholingsactiviteiten kunnen in principe overal worden gevolgd (in-company, bij een instituut, in binnen- en buitenland). Op de homepage van deze website (“Agenda bij- en nascholing”)staat  het bij BA bekende aanbod van actuele bij- en nascholingsactiviteiten te vinden. De aanbieders van bij- en nascholingsactiviteiten dragen zorg voor vermelding van hun activiteit op de website van Bureau Architectenregister en zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud. Het aanbod kan dagelijks worden toegevoegd.  

 

Binnen de persoonlijke inlogomgeving op de homepage van de website (“Ik ben ingeschreven”) hebben de ingeschrevenen de mogelijkheid de door hen gevolgde bij- en nascholingsactiviteiten te registreren. Dit overzicht kan worden gebruikt voor de informatieplicht aan opdrachtgevers e.a.

  

Vrijstelling

Niet verplicht tot het volgen van bij- en nascholing is degene die (op eigen verzoek) in het register is aangemerkt als "niet beroepsmatig actief". De ingeschrevene kan dit binnen zijn of haar persoonlijke inlogomgeving zelf aangeven. Deze vermelding is openbaar.

 

De verplichting tot het volgen van bij- en nascholing in Nederland geldt niet voor de zogenoemde dienstverrichters. Dit zijn buitenlandse architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten of interieurarchitecten die gevestigd zijn in een ander land en incidenteel en tijdelijk actief zijn in Nederland. Deze dienstverrichters zijn wel gehouden aan eventuele bij- en nascholingsverplichtingen in hun eigen land.

 

Voor aanbieder van bij- en nascholingsactiviteiten

Biedt u bij- en nascholingsactiviteiten aan die interessant zijn voor architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten of interieurarchitecten? Dan kunt u die via deze website kenbaar maken. Neemt u daartoe contact met ons op, om te bezien of uw aanbod voldoet aan de maatstaven van passende bij- en nascholing. Indien dit het geval is ontvangt u inloggegevens van ons waarmee u uw aanbod op de website kunt plaatsen

 

  

 

 

Om ingeschreven te kunnen worden in het architectenregister moet vanaf 1 januari 2015, na het afronden van een erkende opleiding, eerst een tweejarige beroepservaringperiode worden doorlopen.

 

Routes

De beroepservaringperiode is gericht op het zich in de praktijk bekwamen in de uitoefening van het beroep waarvoor met goed gevolg een opleiding is gevolgd en waarvoor inschrijving in het architectenregister wordt beoogd. Er zijn twee manieren om de beroepservaringperiode te doorlopen: de zelfstandige route en het geïntegreerde programma.

 

Meer informatie over de beroepservaringperiode is te vinden op de aparte website over de beroepservaringperiode:www.beroepservaringperiode.nl. Die site is tevens het elektronische portaal om de periode te starten en te door-lopen. Behalve informatie voor (toekomstige) deelnemers is er ook informatie te vinden voor mentoren, werkgevers en potentiële aanbieders van losse modules of een geïntegreerd programma. Op deze website vindt u ook de  informatie over het geïntegreerde programma van de PEP .

 

Overgangsregeling en vrijstelling

Voor personen die vóór 1 januari 2015 zijn afgestudeerd aan een Nederlandse (master)opleiding geldt een overgangsrecht. Zij kunnen een verzoek indienen om te worden ingeschreven op basis van alleen hun diploma. In de opleiding aan de Academies van Bouwkunst is het opdoen van beroepservaring onder-deel van het zogeheten buitenschools curriculum. Ook daar geldt de verplicht-ing betaald werk te verrichten, en met een logboek en mentor te werken. Daar-om zijn de afgestudeerden van de Academies in principe vrijgesteld van de beroepservaringperiode .

 

Beroepsbeoefenaren met een buitenlands diploma zijn ook verplicht tot het doorlopen van de beroepservaringperiode. In sommige situaties (bijvoorbeeld op grond van een reeds doorlopen vergelijkbare periode in het buitenland) kan op verzoek een (gedeeltelijke) vrijstelling worden verleend.

 

RECHTMATIG TITELGEBRUIK

 

Titelgebruik door een individu

Het voeren van de titel architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschaps-architect en interieurarchitect is wettelijk beschermd en is op grond van artikel 23, eerste lid, van de Wet op de architectentitel voorbehouden aan hen die als zodanig staan ingeschreven in het architectenregister. Dit geldt ook voor het voeren van afkortingen en woordsamenstellingen van of met deze titels.

 

Titelgebruik in/bij een bureaunaam

Een bureau is volgens artikel 23a, eerste lid, van de Wet op de architectentitel  gerechtigd een beschermde titel in of bij de bureaunaam te voeren als ten minste de helft van het bestuur onder deze titel staat ingeschreven in het architectenregister.

 

Een bureau dat aan deze voorwaarde voldoet is slechts gerechtigd in of bij de bureaunaam een beschermde titel te combineren met de naam van een natuurlijke persoon (de naam van een individu), indien dit individu gerechtigd is de titel te voeren. Hetzelfde geldt voor het combineren van namen van individuen met afkortingen en woordsamenstellingen van of met een beschermde titel.  

 

ONRECHTMATIG TITELGEBRUIK

Bureau Architectenregister treedt op tegen individuen en bureaus die in strijd met deze wet een beschermde titel voeren of die een woordsamenstelling met of afkorting van deze titel bij of in hun (bureau)naam voeren. Het optreden kan ook betrekking hebben op degenen die zich onrechtmatig op enigerlei andere wijze profileren of zich voordoen als beroepsbeoefenaar van een in de Wet op de architectentitel beschermde titel.

 

Een ieder die meent dat een individu of een bureau onrechtmatig een door de Wet op de architectentitel beschermde titel voert, kan dit bij Bureau Architec-tenregister melden. Wanneer na een vooronderzoek blijkt dat de melding terecht is, wordt de overtreder gemaand het titelgebruik te staken.

 

Indien de overtreder het onrechtmatig titelgebruik niet staakt, kan Bureau Architectenregister een gerechtelijke procedure aanspannen. Om het staken van het titelgebruik af te dwingen, kan de rechter een dwangsom opleggen.

 

Meldingen worden vertrouwelijk behandeld, dat wil zeggen dat de melder anoniem blijft. Het staat iedereen vrij zelf een overtreder te manen het titelgebruik te staken of een gerechtelijke procedure te starten. Bureau Architectenregister kan hierin adviseren.