Mensen

Het bureau is belast met de dagelijkse uitvoering van de taken van Bureau Architectenregister. Het bureau wordt geleid door de directeur, waarvan de bevoegdheid is vastgelegd in het Directiestatuut.

Op het bureau zijn de volgende mensen werkzaam

  • Mevrouw ir. M. (Mirjam) del Canho MRE, directeur;
  • Mevrouw ir. L. (Loes) Bliek, senior medewerker behandelen en ontwikkelen;
  • De heer drs. R.C. (Rob) van der Elst, senior medewerker behandelen en ontwikkelen;
  • De heer C. (Chris) Heijna bc., financiële administratie;
  • Mevrouw ir. M.L. (Marilou) Remmelts, beroepservaringperiode;
  • Mevrouw J. (Julia) van der Veen, medewerker administratie; 
  • Mevrouw R. (Renske) Watt-Popma, medewerker administratie.                        

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van alle taken die bij of krachtens de Wet op de architectentitel aan Bureau Architectenregister zijn opgedragen dan wel daaruit voortvloeien. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor het functioneren van het bureau. Het bestuur is aangesteld door de Minister voor Wonen en Rijksdienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De wijze van functioneren voor het bestuur is geregeld in het Bestuursreglement 

Het bestuur bestaat uit:

  • Mevrouw drs. A.M.J. Rijckenberg  voorzitter;
  • De heer ir. H. Post, vice-voorzitter;
  • De heer ir. H.J. Döll, penningmeester.