Inschrijving onder een andere titel

Bent u ingeschreven en wilt u ook onder een andere titel ingeschreven worden in het architectenregister? Dan kunt u bij ons een verzoek indienen voor inschrijving onder een andere titel. Voorwaarde hiervoor is dat u staat ingeschreven in het architectenregister op basis van een in artikel 12a, tweede lid, van de Wet op de architectentitel bedoelde master of gelijkwaardig ouder diploma en dat u over ten minste zeven jaar beroepservaring beschikt op het vakgebied van de andere titel. Meer hierover is te lezen in de Nadere eisen inschrijving in het architectenregister onder een andere titel.

 

 

Om uw aanvraag voor inschrijving onder een andere titel te kunnen beoordelen, dient u ons de volgende documenten toe te sturen:

a. een curriculum vitae
b. een volledige lijst van in de afgelopen zeven jaar gemaakte ontwerpen, voorzien van de jaartallen waarin de ontwerpen gemaakt zijn, een beschrijving van de aard van de werkzaamheden en de namen van de opdrachtgevers
c. een portfolio met ten minste vijf uitgevoerde ontwerpen, inclusief een beschrijving van de bijbehorende ontwerpopdrachten en referenties van de opdrachtgevers. (Een goede referentie dient persoonlijk aan de verzoeker te zijn gericht en geeft aan wat het doel is van de referentie, te weten 'inschrijving in het Architectenregister onder een andere titel'. De referentie dient aan te geven wat de verzoeker precies heeft gedaan en of de opdrachtgever hierover tevreden is.)
d. een schriftelijke verklaring dat de op in onderdeel b bedoelde lijst vermelde ontwerpen van uw hand zijn en, indien de ontwerpen in teamverband tot stand zijn gekomen, een verklaring waaruit blijkt welk deel van de ontwerpen van uw hand zijn
e. indien u in loondienst werkzaam bent of was gedurende (een deel van) de in artikel 2 bedoelde zeven jaar: een werkgeversverklaring met daarin aangegeven de periode en de aard van de werkzaamheden die u in loondienst verricht of verricht heeft
f. indien u als zelfstandige werkzaam bent of was gedurende (een deel van) de in artikel 2 bedoelde zeven jaar: een uittreksel van inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

U wordt vervolgens door de commissie van vijf deskundigen uitgenodigd om uw projecten en visie op het vak toe te lichten. De commissie beoordeelt aan de hand van bovengenoemde Nadere eisen of de verzoeker aan de gestelde criteria voldoet en adviseert Bureau Architectenregister omrent het te nemen besluit.

Kosten

Het tarief voor de behandeling van een verzoek om inschrijving onder een andere titel is voor 2020 vastgesteld op € 1.135,- (dit is exclusief het inschrijfgeld in het Architectenregister van € 65,-)

Type verzoek

Huidige inschrijving

Persoonsgegevens

Door het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan Architectenregister om een jaarlijkse incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven voor het jaarlijkse contributiebedrag en uw bank om jaarlijks een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Architectenregister. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Hebt u geen IBAN-nummer dan kunt u dit formulier niet gebruiken. Neem in dat geval a.u.b. contact met ons op via info@architectenregister.nl.

Adresgegevens

Uw emailadres wordt ook gebruikt voor het versturen van facturen

Benodigde stukken