Klacht, geschil, bezwaar of beroep

Hieronder treft u informatie aan over hoe u kunt handelen bij:

- een klacht over een gedraging van een aan Bureau Architectenregister verbonden persoon;
- een geschil met een mentor bij het doorlopen van de beroepservaringperiode
- bezwaar tegen een beslissing
- beroep tegen de uitkomst van de bezwaarprocedure.

Klacht

Ieder kan mondeling of schriftelijk een klacht indienen bij Bureau Architectenregister over de wijze waarop het bureau zich jegens hem of jegens een ander heeft gedragen. Indien u een schriftelijke klacht (klaagschrift) indient, vragen we u in ieder geval te vermelden:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht zich richt.

De klager wordt door Bureau Architectenregister in de gelegenheid gesteld te worden gehoord. Bureau Architectenregister kan een klachtencommissie instellen zoals bedoeld in afdeling 9.1.3. van de Algemene wet bestuursrecht. In dat geval geschiedt het horen door de klachtencommissie. Naast hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht is de Klachtenregeling van het bureau architectenregister van toepassing op de klachtenprocedure.

Klachtenregeling

Geschil met mentor

Indien er een geschil bestaat tussen een persoon die de beroepservaringperiode doorloopt en zijn mentor, kan Bureau Architectenregister, op het mondelinge of schriftelijke verzoek van de “meeste gerede partij”, dat is de partij die daar het meest belang bij heeft, in het geschil bemiddelen of adviseren. De meest gerede partij zal vaak de persoon zijn die de beroepservaring doorloopt, maar dit kan ook de mentor zijn. Een schriftelijk verzoek tot bemiddeling bevat:
a. de naam van de persoon die de beroepservaring doorloopt en van de mentor;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het geschil.

De bemiddeling geschiedt onpartijdig op basis van het principe van hoor en wederhoor en heeft tot doel het geschil op te lossen. Bureau Architectenregister kan een persoon aanwijzen of een geschillencommissie instellen om in het geschil te bemiddelen of te adviseren. Op de bemiddeling of advisering is de Regeling geschillenbemiddeling van het bureau architectenregister van toepassing.   

Regeling geschillenbemiddeling ondertekende versie.pdf

Bezwaar

Indien een belanghebbende het niet eens is met een beslissing van Bureau Architectenregister dan kan hij schriftelijk binnen een termijn van 6 weken bezwaar maken tegen het besluit door het indienen van een bezwaarschrift bij Bureau Architectenregister. Het bezwaarschrift is ondertekend en bevat:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en indien mogelijk een kopie van dit besluit;
d. de gronden van het bezwaar.   

Belanghebbende wordt door Bureau Architectenregister in de gelegenheid gesteld te worden gehoord. Bureau Architectenregister kan een bezwaaradviescommissie instellen zoals bedoeld in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht. In dat geval geschiedt het horen door deze commissie.

Beroep

Indien een belanghebbende het niet eens is met een beslissing van Bureau Architectenregister op bezwaar, kan hij schriftelijk beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Geen beroep kan worden ingesteld  tegen een besluit inhoudende een beoordeling van het kennen of kunnen van een kandidaat zoals bedoeld in artikel 8:4, derde lid, onderdeel b, van de Algemene wet bestuursrecht. Het beroepschrift is ondertekend en bevat:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en indien mogelijk een kopie van dit besluit;
d. de gronden van het beroep.