Het bureau

Bureau Architectenregister (BA) is een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (zbo) dat uitvoering geeft aan de Wet op de architectentitel, zorg draagt voor het beheer van het architectenregister en bevoegd is om op te treden tegen onrechtmatig titelgebruik. Daarnaast is BA de bevoegde autoriteit in Nederland voor de uitvoering van de Europese richtlijn voor de erkenning van professionele kwalificaties van de onder haar vallende beroepen. 

Het architectenregister

Er zijn zo'n viertienduizend personen geregistreerd. Driekwart daarvan is architect. Interieurarchitecten, stedenbouwkundigen en tuin- en landschapsarchitecten vormen respectievelijk 13%, 6% en 5% van het register.

Bureau Architectenregister voert de dagelijkse registerwerkzaamheden uit, waaronder het beoordelen van beroepskwalificaties en het doen van in- en uitschrijvingen. Daarnaast verstrekt Bureau Architectenregister telefonisch en schriftelijk informatie over de kwalificaties van ingeschrevenen aan hen die daarom verzoeken. Het bureau wordt bij een aantal van haar taken bijgestaan door commissies van deskundigen.

Verantwoording

Bureau Architectenregister legt verantwoording af aan de voor de Wet op de architectentitel eerst verantwoordelijke minister, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Aan de minister worden jaarlijks de jaarrekening, het jaarverslag, de begroting en de tarieven ter goedkeuring voorgelegd. 

Internationale samenwerking

Bureau Architectenregister is lid van de Architects Council of Europe (ACE), een organisatie die de belangen behartigt van meer dan 560.000 architecten in Europa. Op registerniveau overlegt Bureau Architectenregister met andere EU-lidstaten in het European Network of Architects Competent Authorities (ENACA). Daarnaast is Bureau Architectenregister lid van de European Council of Interior Architects (ECIA).