Taken

Bureau Architectenregister besluit op inschrijfverzoeken, beheert het architectenregister en verstrekt informatie over de beroepskwalificaties van ingeschrevenen en over hun titelrecht. Als bevoegde autoriteit in EU-verband is het bureau het aanspreekpunt voor beroepsbeoefenaren die over de grens willen werken en is zij overlegpartner van de bevoegde autoriteiten van andere EU-lidstaten.

 

Onderzoeken en erkennen van diploma's

Bureau Architectenregister (BA) onderzoekt en erkent in het buitenland behaalde diploma’s met het oog op inschrijving in het architectenregister.

Vaststellen van regels en erkenning van aanbieders

Bureau Architectenregister stelt regels vast voor de beroepservaringperiode en erkent aanbieders, programma’s en modules voor de beroepservaringperiode. De door BA ingestelde Commissie Beroepservaringperiode evalueert en beoordeelt kandidaten die de zelfstandige route van de beroepservaringperiode volgen en verleent vrijstellingen voor reeds verrichte werkzaamheden.

Het bureau stelt eveneens regels vast voor het architectenexamen en voor de procedure voor inschrijving onder een andere titel en benoemt onafhankelijke commissies.

Organiseren van bijzondere procedures

Naast de reguliere inschrijfprocedure kent de Wet op de architectentitel een aantal alternatieve routes die tot inschrijving in het register kunnen leiden: het architectenexamen, de procedure inschrijving onder een andere titel en de procedure voor het verlenen van een certificaat wegens bijzondere kwaliteit van prestaties. Voor deze procedures voert Bureau Architectenregister secretariële en besluitvormende werkzaamheden uit.

Bevoegdheden

Naast bovengenoemde wettelijke taken heeft Bureau Architectenregister nog een aantal wettelijke bevoegdheden, zoals het vaststellen van kwalitatieve beleidsregels voor passende bij- en nascholing en optreden tegen onrechtmatig titelgebruik.