ONRECHTMATIG TITELGEBRUIK

Het Architectenregister vindt het belangrijk de titel breder gewaardeerd te maken. Een onderdeel hiervan is het behandelen van meldingen van vermoedens van titelmisbruik. Een melding beschouwen wij als een belangrijk signaal en kan leiden tot een individueel onderzoek. Per melding bepalen we welke actie het meest effectief is om het onrechtmatig titelgebruik te doen stoppen. U kunt ook zelf een persoon of een bureau vragen het titelgebruik te stoppen indien u meent dat deze onrechtmatig de titel voert. 

U kunt uw melding anoniem indienen. Als u wel uw naam aan ons doorgeeft, behandelen we deze vertrouwelijk, dat wil zeggen dat wij uw naam niet kenbaar maken aan de overtreder.

Let op: u krijgt geen (voortgangs)bericht van ons op uw melding, tenzij de aard van de melding aanleiding geeft om hiervan af te wijken.

MELDEN TITELMISBRUIK