Mededeling in verband met het coronavirus: heb je de komende periode een gesprek met de commissie van de beroepservaringsperiode? Dan ontvang je op korte termijn hierover bericht van ons, je hoeft dus niet zelf contact met ons op te nemen. Binnen de kaders van de landelijke richtlijnen doen wij er alles aan om de gesprekken doorgang te laten vinden

Mededeling met betrekking tot de jaarlijkse bijdrage: binnenkort gaan wij de jaarlijkse bijdrage van 60 euro innen. Voor het zover is, ontvangt u van ons nog nader bericht hierover.

 

 

 

'Ruimte in transitie', eerste jaarrapportage

De eerste Jaarrapportage over de ruimtelijke ontwerpsector is aangeboden aan de minister van OCW. Deze jaarrapportage bevat zes aanbevelingen hoe overheid en markt samen kunnen optrekken bij de grote verbouwing van Nederland en is opgesteld door Atelier Rijksbouwmeester samen met Bureau Architectenregister, BNA, BNI, BNSP, NVTL en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. 

In de jaarrapportage wordt het Rijk geadviseerd om zijn voorbeeldfunctie als professioneel opdrachtgever te versterken, waarbij het Rijk ontwerpkracht nadrukkelijk inzet voor de
uitvoering van rijksbeleid. Dit kan met name bij complexe opgaven en ruimtelijke ontwikkelingsprogramma’s, zoals de uitvoeringsagenda van de NOVI en de Regionale
Energietransitie. Het Rijk wordt verder geadviseerd om meerjarige, krachtige onderzoeksprogramma’s in te zetten om een antwoord te geven op urgente maatschappelijk opgaven. Zo kan worden onderzocht en gestimuleerd wat de mogelijkheden zijn van bijvoorbeeld houtbouw, modulair en circulair bouwen. De Rijksbouwmeester en de ontwerpsector vragen ook aandacht voor de inzet van jonge architecten, onderwijs, life long learning en kennisontwikkeling en het stimuleren van nieuwe vormen van opdracht verlenen, zoals de Vlaamse Open Oproep. 

Agenda bij- en nascholing

Aanbieder

BNA Academie

Prijs

€175

Aanbieder

BNA Academie

Prijs

€950

Aanbieder

Naturio

Prijs

€395

Beroepservaringperiode

Iedereen die na 31 december 2014 een diploma heeft behaald aan een erkende opleiding moet eerst beroepservaring opdoen voordat hij of zij kan worden ingeschreven in het architectenregister en de beschermde titel architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect mag voeren. 

Er zijn twee manieren om de beroepservaringperiode te doorlopen: de zelfstandige route en het geïntegreerde programma. Afgestudeerden van de Academies voor Bouwkunst kunnen meestal direct ingeschreven worden in het architectenregister. Wel moeten zij een verklaring meesturen waarin de examencommissie aangeeft dat voldaan is aan de eindtermen van de Regeling Beroepservaringperiode.

 

 

Beroepservaringsperiode

Buitenlandse beroepskwalificaties

Om voor automatische erkenning zoals bedoeld in de Richtlijn 2005/36/EG in aanmerking te komen, dient een kandidaat een opleiding gevolgd te hebben die vermeld staat op Annex V van Richtlijn 2005/36/EG en het bijbehorend beroepservaringscertificaat te hebben. Hierbij geldt dat iemand die een studie in het ene land en een beroepservaringsperiode in een ander land heeft voltooid ('gemengde kwalificaties'), in beginsel niet in aanmerking komt voor automatische erkenning. Bovendien is de automatische erkenningsprocedure alleen mogelijk voor architecten.

Hier leest u meer over dit onderwerp.