Bureau Architectenregister beschermt de architectentitel, maakt de waarde duidelijk, stimuleert samenwerking tussen partijen in het beroepenveld en creëert voor alle (toekomstig) geregistreerden goede condities voor het succesvol doorlopen van de beroepservaring en voor levenslang leren.

 

 

Evaluatie van de beroepservaringperiode in de praktijk

In 2017 is de Beroepservaring geëvalueerd.

Het onderzoek is 16 april door minister van Engelshoven naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het goede nieuws is, dat de beroepservaring werkt: deelnemers, werkgevers en beroepsorganisaties zijn tevreden.

Bureau Architectenregister is aan de slag om in samenspraak met het veld de verdere invulling en uitvoering van de BEP op basis van de geformuleerde aanbevelingen ter hand nemen, zoals ons is gevraagd.

Wat we daarbij van u nodig hebben zijn signalen over uw ervaringen met de BEP.

Het onderzoek van Berenschot heeft plaatsgevonden toen er nog maar weinig deelnemers waren. Inmiddels zitten er in het zelfstandige traject 150 kandidaten, en zijn er 124 deelnemers in het geïntegreerde programma van de PEP. Binnenkort organiseert BA een ‘peer review’ voor alle aanbieders, om werkwijze en beoordeling met elkaar te kunnen vergelijken en van elkaar te leren. Het onderzoek en de aanbiedingsbrief zijn te vinden onder 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018D24871&did=2018D24871

Zie ook de website www.beroepservaringsperiode.nl

Agenda bij- en nascholing

Aanbieder

Architectuur Lokaal

Prijs

€50

Aanbieder

Kingspan Unidek

Prijs

€0

Aanbieder

BNA Academie

Prijs

€445

Beroepservaringperiode

Iedereen die na 31 december 2014 een diploma heeft behaald aan een erkende opleiding moet eerst beroepservaring opdoen voordat hij of zij kan worden ingeschreven in het architectenregister en de beschermde titel architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect mag voeren.

 

 

Beroepservaringsperiode

Titelbescherming

Een ieder die meent dat een individu of een bureau onrechtmatig een door de Wet op de architectentitel beschermde titel voert, kan dit bij Bureau Architectenregister melden. Een overtreder wordt dan gemaand het titelgebruik te staken.

Bij voortdurend onrechtmatig titelgebruik kan een gerechtelijke procedure worden aangespannen. De rechter kan daarbij een dwangsom opleggen om het staken van het titelgebruik af te dwingen. 

Het staat iedere ingeschrevene vrij zelf een overtreder te manen het titelgebruik te staken of een gerechtelijke procedure te starten. Bureau Architectenregister kan hierin adviseren.

Onrechtmatig titelgebruik melden