De Wet op de architectentitel (WAT) beschermt de titels architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect en interieurarchitect. Alleen personen die staan ingeschreven voor een of meer van deze disciplines zijn gerechtigd de bijbehorende titel(s) te voeren. Ook het gebruik van de titel(s) in of bij bureaunamen en het voeren van afkortingen en woordsamenstellingen van of met deze titel(s) is gebonden aan de bepalingen in de WAT. Dit geldt evenzeer voor het op een andere wijze profileren of zich voordoen als beroepsbeoefenaar met een van de titels.

 

Dank voor alle reacties

Wij hebben de afgelopen twee maanden alle geregistreerden een brief en/of een mail gestuurd als introductie op de nieuwe website. U heeft in groten getale positief gereageerd. Met uw reacties maken we de bij ons bekende contactgegevens in ons register compleet en kunnen wij u bereiken als dat nodig is.

Wij zijn nu alle reacties aan het verwerken. Dit vergt tijd en wij vragen u nog even geduld te hebben, zelfs als u een brief heeft gekregen die niet bij uw situatie past. Excuses daarvoor.

Mocht u ingeschreven staan en de afgelopen twee maanden geen brief of persoonlijke mail hebben ontvangen van ons, laat dit dan vóór 15 april weten via info@architectenregister.nl

Binnenkort  ontvangt u meer informatie over de factuur voor de contributie van 2017.

 

 

 

Agenda bij- en nascholing

Aanbieder

BNA Academie

Prijs

€ 145,00

Aanbieder

Breincollectief

Prijs

€ 1.850,00

Aanbieder

BNA Academie

Prijs

€ 245,00

Beroepservaring

Iedereen die na 31 december 2014 een diploma heeft behaald aan een erkende opleiding moet eerst beroepservaring opdoen voordat hij of zij kan worden ingeschreven in het architectenregister en de beschermde titel  architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect mag voeren.

 

 

Beroepservaringsperiode

Titelbescherming

Een ieder die meent dat een individu of een bureau onrechtmatig een door de Wet op de architectentitel beschermde titel voert, kan dit bij Bureau Architectenregister melden. Een overtreder wordt dan gemaand het titelgebruik te staken.

Bij voortdurend onrechtmatig titelgebruik kan een gerechtelijke procedure worden aangespannen. De rechter kan daarbij een dwangsom opleggen om het staken van het titelgebruik af te dwingen. 

Het staat iedere ingeschrevene vrij zelf een overtreder te manen het titelgebruik te staken of een gerechtelijke procedure te starten. Bureau Architectenregister kan hierin adviseren.

Titelmisbruik melden