Bureau Architectenregister beschermt de architectentitel, maakt de waarde duidelijk, stimuleert samenwerking tussen partijen in het beroepenveld en creëert voor alle (toekomstig) geregistreerden goede condities voor het succesvol doorlopen van de beroepservaring en voor een leven lang leren.

 

 

Bureau Architectenregister benadert ingeschrevenen in verband met betalingen

Bureau Architectenregister (BA) is momenteel bezig om ingeschrevenen te benaderen die een betalingsachterstand hebben. Het gaat met name om de mensen die niet via automatische incasso maar per factuur betalen. BA stuurt in dat geval een factuur naar een ingeschrevene per post of per e-mail. Het komt regelmatig voor dat deze factuur niet aankomt omdat de ingeschrevene bijvoorbeeld verhuisd is en geen nieuw (e-mail)adres heeft doorgegeven.

Door in te loggen in de persoonlijke omgeving via onze website kan een ingeschrevene zelf zijn of haar gegevens wijzigen, automatische incasso regelen, bewijs van inschrijving uitprinten en de bij- en nascholing bijhouden. 

Let op: niet-tijdige betaling leidt tot uitschrijving uit het architectenregister, dus regel het nu! 

 

Agenda bij- en nascholing

Aanbieder

BNA Academie

Prijs

€775

Aanbieder

Universiteit Hasselt

Prijs

€300

Aanbieder

BNA Academie

Prijs

€645

Beroepservaringperiode

Iedereen die na 31 december 2014 een diploma heeft behaald aan een erkende opleiding moet eerst beroepservaring opdoen voordat hij of zij kan worden ingeschreven in het architectenregister en de beschermde titel architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect mag voeren.

 

 

Beroepservaringsperiode

Titelbescherming

Een ieder die meent dat een individu of een bureau onrechtmatig een door de Wet op de architectentitel beschermde titel voert, kan dit bij Bureau Architectenregister melden. Wanneer na een vooronderzoek blijkt dat de melding terecht is, gaat Bureau Architectenregister bepalen welke actie het meest effectief is om het onrechtmatig titelgebruik te doen stoppen.

Bij voortdurend onrechtmatig titelgebruik kan een gerechtelijke procedure worden aangespannen. De rechter kan daarbij een dwangsom opleggen om het staken van het titelgebruik af te dwingen. 

Het staat iedere ingeschrevene vrij zelf een overtreder te manen het titelgebruik te staken of een gerechtelijke procedure te starten. Bureau Architectenregister kan hierin adviseren.

Onrechtmatig titelgebruik melden