Studeren in het buitenland

Studeren in het buitenland kan invloed hebben op de erkenning van beroepskwalificaties in Nederland

Mocht je overwegen om in het buitenland te gaan studeren, dan is het goed te weten dat dit invloed kan hebben op de erkenning van jouw beroepskwalificaties in Nederland. Hier is het afronden van een Nederlandse master plus de Nederlandse beroepservaring het uitgangspunt voor registratie. Dit geldt voor alle vier de titels. Volg je (een deel van) jouw opleiding in het buitenland, dan kun je tegen een erkenningsprocedure oplopen, voordat registratie in Nederland mogelijk is.

Architectuur studeren binnen Europa

Studeer je architectuur en blijf je binnen Europa, verdiep je dan in welke architectuurdiploma’s het Architectenregister automatisch erkent. Deze diploma’s staan per land vermeld in Annex V van richtlijn 2005/36/EG. In deze bijlage staat ook vermeld welk aanvullend certificaat vereist is voor automatische erkenning. Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland hebben aparte verdragen met de Europese Unie voor erkenning van beroepskwalificaties. Diploma’s uit deze landen die tot automatische erkenning leiden, staan niet in Annex V, maar in de betreffende verdragen. Als het buitenlandse diploma in aanmerking komt voor automatische erkenning, kun je je direct inschrijven in het Nederlandse architectenregister.

Beschik je niet over het vermelde vereiste aanvullende certificaat? Dan moet je in Nederland eerst de beroepservaringperiode doorlopen voordat registratie mogelijk is, tenzij het Architectenregister van oordeel is dat je reeds een met de beroepservaringperiode gelijk te stellen praktijkervaring op het gebied van architectuur hebt opgedaan. Wij gaan er in beginsel vanuit dat daar in ieder geval sprake van is als je na het afstuderen ten minste 10 jaar praktijkervaring hebt opgedaan.

Daarnaast kan sprake zijn van ‘gemengde kwalificaties’. Dit doet zich voor als je bijvoorbeeld de master uit land 1 hebt en de beroepservaring in land 2 hebt gedaan. Dat kan gevolgen hebben voor de erkenning van je beroepskwalificaties. Om in aanmerking te komen voor automatische erkenning, moeten het diploma en het aanvullende certificaat in hetzelfde land behaald zijn. In de praktijk wordt dat vaak opgelost door een verklaring te vragen van de bevoegde autoriteit van het land waar je het diploma behaald hebt, waarin deze autoriteit verklaart dat zij je beroepservaring erkent.

Het is belangrijk te beseffen dat niet ieder land een beroepservaringperiode vereist. Er zijn ook landen die bijvoorbeeld een (staats)examen of een specifieke verklaring vragen. Dit alles compliceert de (automatische) erkenning van gemengde kwalificaties. Binnen de EU wordt door de architectenregisters hard gewerkt om in ieder geval voor de discipline architectuur nadere afspraken te maken, waarmee deze gemengde kwalificaties op termijn automatisch worden erkend. Zover is het nu nog niet.

Interieurarchitectuur, Tuin- en landschapsarchitectuur of Stedenbouw studeren binnen Europa

Studeer je interieurarchitectuur, tuin- en landschapsarchitectuur of stedenbouw in het buitenland, dan is het belangrijk te weten dat beroep én titel niet in alle Europese landen beschermd zijn. Ook hebben niet alle landen een opleiding op academisch niveau. Zoek dit vooraf goed uit, want niet alle opleidingen worden in Nederland zondermeer erkend. In beginsel moeten we een opleidingstitel uit een andere lidstaat (of uit Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland,) die daar toegang verschaft tot het beroep, erkennen, tenzij er aanzienlijke verschillen ten opzichte van de Nederlandse opleidingsvereisten zijn.

Als er inderdaad dergelijke verschillen zijn, kunnen we voor erkenning zogenaamde compenserende maatregelen (aanpassingsstage of proeve van bekwaamheid) opleggen om die verschillen te overbruggen. Als de verschillen niet overbrugd kunnen worden, kan het Architectenregister erkenning afwijzen.

Dit alles geldt ook voor Europese architectuuropleidingen die niet in aanmerking komen voor automatische erkenning.

Studeren buiten Europa

Wil je buiten Europa studeren, dan is het voor alle vier de disciplines belangrijk om je vooraf goed te laten informeren als je je uiteindelijk in Nederland wilt registreren. Het verschil in opleidingen is soms erg groot. Let er goed op dat je in ieder geval voor een geaccrediteerde opleiding kiest.

Wil je hier meer over weten of heb je andere vragen over studeren in het buitenland en het erkennen van buitenlandse beroepskwalificaties? Neem dan contact op met het Architectenregister.