Ik ben geregistreerd

Als ingeschrevene in het architectenregister heb je zowel rechten als plichten. Zo is er jaarlijks een minimum aantal uren bij- en nascholing verplicht

De titels interieurarchitect, architect, tuin- en landschapsarchitect en stedenbouwkundige zijn wettelijk beschermd. Dit betekent dat alleen iemand die is ingeschreven in het architectenregister deze titel, of afkortingen en woordsamenstellingen van of met deze titel, mag gebruiken. Steeds meer opdrachtgevers erkennen de meerwaarde van deze wettelijke titels. Bij architectenselecties zie je bijvoorbeeld geregeld dat deelname voorbehouden is aan geregistreerde architecten.

Een bureau mag een titel in of bij de bureaunaam voeren als ten minste de helft van het bestuur onder deze titel staat ingeschreven in het architectenregister. Een bureau  mag de titel uitsluitend verbinden aan de naam van een persoon, indien deze persoon onder de betreffende titel geregistreerd staat in het architectenregister. De rechten en plichten voor het titelgebruik zijn te vinden in de Wet op de architectentitel.

Rechten & Plichten

De wettelijke titels interieurarchitect, architect, tuin- en landschapsarchitect en stedenbouwkundige mogen uitsluitend beroepsmatig gevoerd worden als de architect staat geregistreerd in het architectenregister. Als geregistreerde beroepsbeoefenaar heb je dus een exclusief titelrecht dat ongeregistreerde beroepsbeoefenaars niet hebben. De wettelijke titels fungeren in de praktijk als een keurmerk. Een wettelijke titel staat voor vakmanschap, kennis en kwaliteit. 

Tegenover het exclusieve titelrecht staan ook verplichtingen. Als geregistreerde architect moet je de door de Minister van OCW goedgekeurde jaarlijkse bijdrage betalen om je registratie in stand te houden. Ook moet je je exclusieve titelrecht correct gebruiken. Je mag alleen de titel voeren waaronder je staat geregistreerd in het architectenregister. Indien de titel ook in en bij de bureaunaam wordt gevoerd moet minimaal de helft van de bestuurders geregistreerd staan onder de betreffende discipline. Daarnaast zijn er tevens verplichtingen vanuit de Wet op de architectentitel:

Je bent verplicht om jaarlijks minimaal 16 uur te besteden aan bij- en nascholingsactiviteiten

Je hebt een informatieplicht richting opdrachtgevers over:

  • Deskundigheid en vakbekwaamheid, inclusief bij- en nascholingsactiviteiten

  • Beschikbare dekking van de uit te voeren werkzaamheden onder een beroepsaansprakelijkheidsverzekering

  • Rechten en plichten en de borging daarvan

  • Rechten en plichten jegens derden, als de opdracht betrekking heeft op een werk dat door die derden is ontworpen of als bepaalde werkzaamheden worden hervat die eerder door die derden gestaakt zijn.

Vakwerk Architecten