Informatie voor opdrachtgevers

Een wettelijke titel staat voor vakmanschap, kennis & kwaliteit; de wettelijke architectentitel kan met trots worden gevoerd

Als opdrachtgever mag je ervan uitgaan dat een individu (of het bureau) die de wettelijk beschermde titel interieurarchitect, architect, tuin- en landschapsarchitect of stedenbouwkundige voert, als zodanig staat geregistreerd in het architectenregister. De wettelijke titel staat voor vakmanschap, kennis en kwaliteit. Mocht een individu of het bureau een beschermde titel voeren zonder vereiste registratie in het architectenregister, dan is dat een gegronde reden om een opdracht op te zeggen. Je kunt ongeoorloofd titelgebruik (anoniem) melden bij het Architectenregister. Indien er daadwerkelijk sprake is van titelmisbruik, kan het Architectenregister juridische stappen zetten tegen de betreffende persoon of het bureau.

Beroepsbeoefenaars die geregistreerd staan in het architectenregister, hebben wettelijke plichten die ze moeten naleven. Voor opdrachtgevers is vooral de wettelijke informatieplicht van belang. Architecten die geregistreerd staan in het architectenregister hebben een informatieplicht richting opdrachtgevers. Deze informatieplicht heeft betrekking op:

  • deskundigheid en vakbekwaamheid van de architect, inclusief bij- en nascholingsactiviteiten.

  • beschikbare dekking van de uit te voeren werkzaamheden onder een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

  • rechten en plichten en de borging daarvan jegens opdrachtgever.

  • rechten en plichten jegens derden, als de opdracht betrekking heeft op een werk dat door die derden is ontworpen of als bepaalde werkzaamheden worden hervat die eerder door die derden gestaakt zijn.

Interieurarchitectuur
Architectuur
Tuin- en Landschapsarchitectuur
Interieur
Stedenbouwkunde
Interieurarchitectuur
Architectuur

Vakmanschap
De bij het Architectenregister ingeschreven architect combineert inhoudelijke, technische en financiële expertise met ontwerpende, verbeeldende en verbindende kracht

Het merendeel van de geregistreerde architecten contracteert op basis van De Nieuwe Regeling DNR 2011 (hierna DNR), oudere versies / voorlopers van de huidige DNR of de Consumentenregeling CR 2013. Deze algemene voorwaarden zijn toegespitst op de ruimtelijke ontwerpsector en worden breed aanvaard. Zowel de DNR als de CR leggen de rechten en plichten tegenover de opdrachtgever eenduidig vast. De meeste geregistreerde architecten hebben een beroepsaansprakelijkheids-verzekering op basis van de Raampolis DNR, zodat er voldoende dekking onder verzekering is voor de contractuele aansprakelijkheid zoals vastgelegd in de DNR en CR.

Bij de rechten en plichten jegens derden is het vooral van belang of de betreffende architect is aangesloten bij een beroepsvereniging of branchevereniging en zich dus moet houden aan een gedragscode. De gedragscodes stellen veelal nadere eisen bij de omgang met derden en hun werken. Bijkomend voordeel voor opdrachtgevers is dat men zich bij onenigheid kan wenden tot de beroeps- of branchevereniging van de aangesloten beroepsbeoefenaar.

Architectuur
Interieurarchitectuur
Tuin- en Landschapsarchitectuur
Architectuur
Interieurarchitectuur