Wie wij zijn

Het Architectenregister is een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan dat de Wet op de architectentitel uitvoert en het architectenregister beheert

Het Architectenregister

Het Architectenregister legt verantwoording af aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Elk jaar leggen we de jaarrekening, het jaarverslag, de begroting en de tarieven ter goedkeuring voor aan de minister. Een directeur stuurt, volgens het Directiestatuut, het Architectenregister aan en zorgt ervoor dat onze taken en bevoegdheden worden uitgevoerd. Het bestuur, aangesteld door de minister van OCW, is verantwoordelijk voor de uitvoering van alle taken die voortkomen uit de Wet op de architectentitel en voor het functioneren van het Architectenregister. Begin 2020 heeft het bestuur een Raad van advies ingesteld. Het functioneren van zowel bestuur als Raad van advies is vastgelegd in het Bestuursreglement.

Stedenbouw
Architectuur
Tuin- en Landschapsarchitectuur
Stedenbouwkunde
Interieurarchitectuur
Stedenbouw
Architectuur

Doelstellingen

Het Architectenregister is medeverantwoordelijk voor de vakbekwaamheid van bijna 14.000 geregistreerde interieurarchitecten, architecten, tuin- en landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen. Opleidingen en een beroepservaringperiode leggen hiervoor de basis. Ze zijn altijd van hoge kwaliteit en sluiten qua programma’s aan bij de steeds veranderende opgaven in en de behoeften van de maatschappij.

Vanuit de Wet op de architectentitel hebben wij de volgende doelstellingen:

  • Waarborgen van vakbekwame interieurarchitecten, architecten, tuin- en landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen en daarmee de bevordering van de kwaliteit van het landschap en de gebouwde omgeving.

  • Implementeren van de Europese richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties voor de vier beroepsgroepen.

  • Beschermen van de consument.

Missie
Bevorderen van het vakmanschap van ruimtelijk ontwerpers om de kwaliteit van onze leefomgeving te verbeteren

Visie
Vakmanschap & Bewustzijn in dienst van de maatschappij

Kernwaarden
Onafhankelijkheid, Verbinding, Ontwikkeling & Inclusiviteit

Toekomstbestendige organisatie

Taken en bevoegdheden

Het Architectenregister heeft verschillende taken en bevoegdheden, waaronder het beschermen van de vier architectentitels en het duidelijk uitdragen van de waarde ervan.

  • Stimuleren van samenwerking tussen diverse partijen in het beroepenveld.

  • Creëren van goede condities voor het succesvol doorlopen van de beroepservaring en een carrière lang leren voor alle (toekomstige) geregistreerde architecten.

  • Beheren van het architectenregister.

  • Verstrekken van informatie over de beroepskwalificaties van ingeschrevenen en hun titelrecht. van informatie over de beroepskwalificaties van ingeschrevenen en hun titelrecht.

  • Fungeren als aanspreekpunt voor beroepsbeoefenaren die over de grens willen werken.

  • Optreden als overlegpartner voor de bevoegde autoriteiten van andere EU-lidstaten.

Meer informatie vind u hier:

Verbindende kracht bij complexe maatschappelijke opgaven