De Wet op de architectentitel (WAT) beschermt de titels architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect en interieurarchitect. Alleen personen die staan ingeschreven voor een of meer van deze disciplines zijn gerechtigd de bijbehorende titel(s) te voeren. Ook het gebruik van de titel(s) in of bij bureaunamen en het voeren van afkortingen en woordsamenstellingen van of met deze titel(s) is gebonden aan de bepalingen in de WAT. Dit geldt evenzeer voor het op een andere wijze profileren of zich voordoen als beroepsbeoefenaar met een van de titels.

 

Maartje Lammers zwaait af als voorzitter van de Commissie BEP

Vanaf 2013 heeft Maartje Lammers met veel inzet, betrokkenheid en vakkennis de rol van voorzitter van de Commissie Beroepservaringperiode vervuld. Met de vier (deel)commissies heeft zij handen en voeten gegeven aan de regeling en aan de erkenning van o.m. de Academies voor Bouwkunst. Inmiddels is een professioneel apparaat opgebouwd om de gesprekken met de deelnemers aan de zelfstandige route te voeren.

Na vier jaar komt er een andere invulling van de Commissie Beroepservaringperiode. De nadruk komt nu te liggen op het voeren van gesprekken met de kandidaten. De meer beleidsmatige en controlerende taken zullen apart worden belegd in een nieuwe commissie. Deze zal ook als taak krijgen toe te zien op de uitvoering van de aanbevelingen uit de evaluatie van de beroepservaring.

Bureau Architectenregister dankt Maartje voor haar waardevolle inbreng en betrokkenheid.

Agenda bij- en nascholing

Aanbieder

Architectuur Lokaal

Prijs

€50

Aanbieder

NEN Trainingen

Prijs

€580

Aanbieder

BNA Academie

Prijs

€775

Beroepservaringperiode

Iedereen die na 31 december 2014 een diploma heeft behaald aan een erkende opleiding moet eerst beroepservaring opdoen voordat hij of zij kan worden ingeschreven in het architectenregister en de beschermde titel architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect mag voeren.

 

 

Beroepservaringsperiode

Titelbescherming

Een ieder die meent dat een individu of een bureau onrechtmatig een door de Wet op de architectentitel beschermde titel voert, kan dit bij Bureau Architectenregister melden. Een overtreder wordt dan gemaand het titelgebruik te staken.

Bij voortdurend onrechtmatig titelgebruik kan een gerechtelijke procedure worden aangespannen. De rechter kan daarbij een dwangsom opleggen om het staken van het titelgebruik af te dwingen. 

Het staat iedere ingeschrevene vrij zelf een overtreder te manen het titelgebruik te staken of een gerechtelijke procedure te starten. Bureau Architectenregister kan hierin adviseren.

Onrechtmatig titelgebruik melden