Bureau Architectenregister beschermt de architectentitel, maakt de waarde duidelijk, stimuleert samenwerking tussen partijen in het beroepenveld en creëert voor alle (toekomstig) geregistreerden goede condities voor het succesvol doorlopen van de beroepservaring en voor een leven lang leren.

 

 

Jaarverslag 2018 Architectenregister

Het afgelopen jaar was op verschillende manieren bijzonder. Het oude bestuur trad af wegens afloop benoemingsduur en een nieuw bestuur trad aan, het architectenregister bestond 30 jaar en de belangstelling voor de wettelijk verplichte beroepservaringperiode nam in 2018 een vlucht. Hierover en over andere onderwerpen leest u in ons jaarverslag.

 

Agenda bij- en nascholing

Aanbieder

NEN Trainingen

Prijs

€580

Aanbieder

BNA Academie

Prijs

€1495

Aanbieder

BNA Academie

Prijs

€205

Beroepservaringperiode

Iedereen die na 31 december 2014 een diploma heeft behaald aan een erkende opleiding moet eerst beroepservaring opdoen voordat hij of zij kan worden ingeschreven in het architectenregister en de beschermde titel architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect mag voeren. 

De beroepservaringperiode is gericht op het zich in de praktijk bekwamen in de uitoefening van het beroep waarvoor met goed gevolg een opleiding is gevolgd en waarbij inschrijving in het architectenregister wordt beoogd. Er zijn twee manieren om de beroepservaringperiode te doorlopen: de zelfstandige route en het geïntegreerde programma.

 

 

Beroepservaringsperiode

Buitenlandse beroepskwalificaties

 

Om voor automatische erkenning zoals bedoeld in de Richtlijn 2005/36/EG in aanmerking te komen, dient een kandidaat een opleiding gevolgd te hebben die vermeld staat op Annex V van Richtlijn 2005/36/EG en het bijbehorend beroepservaringscertificaat te hebben. Hierbij geldt dat iemand die een studie in het ene land en een beroepservaringsperiode in een ander land heeft voltooid, in beginsel niet in aanmerking komt voor automatische erkenning.

Let op: de automatische erkenningsprocedure is alleen mogelijk voor architecten.