Informatie voor mentoren

Mentoren zijn ervaren professionals die deelnemers aan de beroepservaringperiode begeleiden.

Deelname aan de beroepservaringperiode is alleen mogelijk als de deelnemer een mentor heeft die werkzaam is in dezelfde discipline als de deelnemer. Ook moet de mentor tenminste drie jaar zijn ingeschreven in het architectenregister voor diezelfde discipline. De beroepservaringperiode duurt gemiddeld ongeveer twee jaar. Idealiter begeleidt een mentor de deelnemer gedurende de gehele beroepservaringperiode. De tijd die dit in beslag neemt en de frequentie en wijze van overleg stemmen mentor en deelnemer onderling met elkaar af.

De mentor mag een collega of de werkgever van de deelnemer zijn, maar dat hoeft niet. De mentor en deelnemer mogen ook verschillende werkgevers hebben of zelfstandig zijn. In dat geval is er sprake van een buitenmentor.

Mentor zijn levert veel inspiratie op en is een uitgelezen kans om jonge professionals te begeleiden in hun ontwikkeling. Van de mentor wordt verwacht dat deze op verzoek van de deelnemer een mentorverklaring invult. De deelnemer heeft deze mentorverklaring nodig om het startgesprek te kunnen aanvragen en formeel met de beroepservaringperiode te kunnen starten. Hiervoor moet de deelnemer ook een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) opstellen. Verwacht wordt dat de deelnemer het POP ook met de mentor bespreekt en dat de mentor adviseert hoe het POP geoptimaliseerd kan worden.

Deelnemers aan de zelfstandige route hebben een startgesprek, een tussengesprek en een eindgesprek met de commissie Beroepservaringperiode. Van de mentor wordt verwacht dat deze bij het startgesprek en het tussengesprek aanwezig is en voorafgaande aan het tussengesprek en het eindgesprek een evaluatieformulier invult en aan de deelnemer geeft. Deze evaluaties zijn onderdeel van de gesprekken met de commissie en de beoordeling van de deelnemer. De mentor hoeft niet aanwezig te zijn bij het eindgesprek. Uiteraard is de mentor van harte welkom om het gesprek bij te wonen!

De start- en tussengesprekken vinden op afstand plaats via TEAMS. Vanaf 2023 gaan we de eindgesprekken weer op locatie in Den Haag houden.

Bij afsluiting van een mentorschap (vanwege bijvoorbeeld een kandidaat of mentor die van bureau wisselt) vult de mentor die zijn/haar mentorschap beëindigt een tussenevaluatie in.