Informatie voor mentoren

Mentoren zijn ervaren professionals die deelnemers aan de beroepservaringperiode begeleiden.

Deelname aan de beroepservaringperiode is alleen mogelijk als de deelnemer een mentor heeft die werkzaam is in dezelfde discipline als de deelnemer. Ook moet de mentor ten minste drie jaar zijn ingeschreven in het architectenregister voor die zelfde discipline. De beroepservaringperiode duurt twee jaar. Idealiter begeleidt een mentor de hele beroepservaringperiode van een deelnemer. De tijd die dit in beslag neemt en de frequentie en wijze van overleg stemmen mentor en deelnemer onderling met elkaar af.

De mentor mag een collega of de werkgever van de deelnemer zijn, maar dat hoeft niet. De mentor en deelnemer mogen ook verschillende werkgevers hebben of zelfstandig zijn. In dat geval is er sprake van een buitenmentor.

Mentor zijn levert veel inspiratie op en is een uitgelezen kans om jonge professionals te begeleiden in hun ontwikkeling. Van de mentor wordt verwacht dat deze op verzoek van de deelnemer een mentorverklaring invult. De deelnemer heeft deze mentorverklaring nodig om het startgesprek te kunnen aanvragen en formeel met de beroepservaringperiode te kunnen starten. Hiervoor moet de deelnemer ook een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) opstellen. Verwacht wordt dat de deelnemer het POP ook met de mentor bespreekt en dat de mentor adviseert hoe het POP geoptimaliseerd kan worden.

Deelnemers aan de zelfstandige route hebben een startgesprek, een tussengesprek en een eindgesprek met de Commissie Beroepservaringperiode. Van de mentor wordt verwacht dat deze bij het startgesprek en het tussengesprek aanwezig is en voorafgaande aan het tussengesprek en het eindgesprek een evaluatieformulier invult en aan de deelnemer geeft. Deze evaluaties zijn onderdeel van de gesprekken en de beoordeling van de deelnemer.

Bij afsluiting van een mentorschap (vanwege bijvoorbeeld een kandidaat of mentor die van bureau wisselt) verwachten wij een tussenevaluatie van de mentor die zijn/haar mentorschap beëindigt. Om de belasting van de mentor niet te zwaar te maken, hoeft de mentor niet aanwezig te zijn bij het eindgesprek. Uiteraard is de mentor zeer welkom om het gesprek toch bij te wonen!