BEROEPSERVARINGPERIODE

Sinds 1 januari 2015 moet men, na het afronden van een voor inschrijving vereiste opleiding, eerst een tweejarige beroepservaringperiode doorlopen.

Routes

De beroepservaringperiode is gericht op het zich in de praktijk bekwamen in de uitoefening van het beroep waarvoor met goed gevolg een opleiding is gevolgd en waarvoor inschrijving in het architectenregister wordt beoogd. Er zijn twee manieren om de beroepservaringperiode te doorlopen: de zelfstandige route en het geïntegreerde programma.

Meer informatie over de beroepservaringperiode is te vinden op de aparte website over de beroepservaringperiode: www.beroepservaringperiode.nl. Die site is tevens het elektronische portaal om de periode te starten en te doorlopen. Behalve informatie voor (toekomstige) deelnemers is er ook informatie te vinden voor mentoren, werkgevers en potentiële aanbieders van losse modules of een geïntegreerd programma. Op deze website vindt u ook de  informatie over het geïntegreerde programma van de PEP .

Overgangsregeling en vrijstelling

Voor personen die vóór 1 januari 2015 zijn afgestudeerd aan een Nederlandse (master)opleiding geldt een overgangsrecht. Zij kunnen een verzoek indienen om te worden ingeschreven op basis van alleen hun diploma. In de opleiding aan de Academies van Bouwkunst is het opdoen van  beroepservaring onderdeel van het zogeheten buiten-schools curriculum. Ook daar geldt de verplichting betaald werk te verrichten en met een logboek en mentor te werken. Daarom zijn de afgestudeerden van de Academies in principe vrijgesteld van de beroepservaringperiode .

Beroepsbeoefenaren met een buitenlands diploma zijn ook verplicht tot het doorlopen van de beroepservaringperiode. In sommige situaties (bijvoorbeeld op grond van een reeds doorlopen vergelijkbare periode in het buitenland) kan op verzoek een (gedeeltelijke) vrijstelling worden verleend.