BEROEPSERVARINGPERIODE

Voordat iemand ingeschreven kan worden in het Architectenregister als architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect, moet eerst een tweejarige beroepservaringperiode worden doorlopen.

Routes

De beroepservaringperiode is gericht op het zich in de praktijk bekwamen in de uitoefening van het beroep waarvoor met goed gevolg een opleiding is gevolgd en waarbij inschrijving in het architectenregister wordt beoogd. Er zijn twee manieren om de beroepservaringperiode te doorlopen: de zelfstandige route en het geïntegreerde programma.

De zelfstandige route en het geïntegreerde programma door Stichting PEP (Professional experience programme) kunnen gevolgd worden na het behalen van een relevante masterdiploma. Aan de Academies van Bouwkunst kan na de bachelor via het zogeheten buitenschools curriculum beroepservaring opgedaan worden. Ook daar geldt de verplichting betaald werk te verrichten en met een logboek en mentor te werken. Afgestudeerden van de Academies kunnen in principe direct ingeschreven worden in het architectenregister. Wel moeten zij een verklaring meesturen waarin de examencommissie aangeeft dat voldaan is aan de eindtermen. Op de websites van de Academies van Bouwkunst vindt u hierover meer informatie.  

Meer informatie over de beroepservaringperiode is te vinden op de aparte website over de beroepservaringperiode: www.beroepservaringperiode.nl. Die site is tevens het elektronische portaal om de periode te starten en te doorlopen. Behalve informatie voor (toekomstige) deelnemers is er ook informatie te vinden voor mentoren, werkgevers en potentiële aanbieders van losse modules of een geïntegreerd programma. Op deze website vindt u ook de  informatie over het geïntegreerde programma van de PEP.

Overgangsregeling en vrijstelling

Voor personen die vóór 1 januari 2015 zijn afgestudeerd aan een Nederlandse (master)opleiding geldt een overgangsrecht. Zij kunnen een verzoek indienen om te worden ingeschreven op basis van alleen hun diploma. 

Beroepsbeoefenaren met een buitenlands diploma zijn ook verplicht tot het doorlopen van de beroepservaringperiode. In sommige situaties (bijvoorbeeld op grond van een reeds doorlopen vergelijkbare periode in het buitenland) kan op verzoek een (gedeeltelijke) vrijstelling worden verleend.

Soms is automatische erkenning mogelijk en hoeft er geen beroepservaringperiode meer gevolgd te worden. Dat kan echter niet bij zogeheten 'gemengde kwalificaties'. Meer hierover leest u hier