Bij- en Nascholing

Op grond van artikel 27a van de Wet op de architectentitel zijn degenen die staan ingeschreven in het architectenregister verplicht hun vakkennis op peil te houden door jaarlijks ten minste zestien uur bij- en nascholing te volgen.
De verantwoordelijkheid voor de naleving ligt bij de ingeschrevene zelf. Bureau Architectenregister heeft niet de bevoegdheid dit te controleren. Wel bieden wij ingeschrevenen de mogelijkheid de gevolgde bij- en nascholing bij te houden. Dit overzicht kan worden gebruikt voor de informatieplicht aan opdrachtgevers en anderen.
Mensen die staan ingeschreven in meer dan één discipline dienen per discipline minimaal zestien uur aan bij- en nascholing te besteden.

In de cao is onder meer de individuele (kennis)ontwikkeling van medewerkers geregeld. De cao geldt voor alle BNA-bureaus, voor bureaus/werknemers waar de cao van toepassing is verklaard in de arbeidsovereenkomst en voor bureaus uit verwante sectoren die de cao voor architectenbureaus vrijwillig volgen.

 

 

Wat is bij- en nascholing

Doel bij- en nascholing

Bij- en nascholing is een instrument in het streven naar ‘een leven lang leren’. Het doel is het op peil houden van inzicht, kennis en vaardigheden gedurende de beroepsuitoefening. Een ingeschrevene kan hieraan invulling geven door bijvoorbeeld deelname aan een cursus, excursie, lezing, opleiding, seminar, symposium, training of workshop.

Het staat de ingeschrevene vrij om naar eigen inzicht, gebaseerd op de eigen behoefte aan kennis en vaardigheden, een keuze te maken uit het aanbod van bij- en nascholing.

Aanbod

Bij- en nascholingsactiviteiten kunnen in principe overal worden gevolgd (in-company, bij een instituut, in binnen- en buitenland). Op de homepage van deze website is het bij Bureau Architectenregister bekende aanbod van actuele bij- en nascholingsactiviteiten te vinden.

De aanbieders van bij- en nascholingsactiviteiten dragen zorg voor vermelding van hun activiteit op de website van Bureau Architectenregister en zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud. Het aanbod kan dagelijks worden toegevoegd.  

Binnen de persoonlijke inlogomgeving hebben de ingeschrevenen de mogelijkheid de door hen gevolgde bij- en nascholingsactiviteiten te registreren. Dit overzicht kan worden gebruikt voor de informatieplicht aan opdrachtgevers e.a.

link naar agenda

Vrijstelling

Niet verplicht tot het volgen van bij- en nascholing is degene die (op eigen verzoek) in het register is aangemerkt als "niet beroepsmatig actief". De ingeschrevene kan dit binnen zijn of haar persoonlijke inlogomgeving zelf aangeven. Deze vermelding is openbaar.

De verplichting tot het volgen van bij- en nascholing in Nederland geldt niet voor de zogenoemde dienstverrichters. Dit zijn buitenlandse architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten of interieurarchitecten die gevestigd zijn in een ander land en incidenteel en tijdelijk actief zijn in Nederland. Deze dienstverrichters zijn wel gehouden aan eventuele bij- en nascholingsverplichtingen in hun eigen land.  

 

 

Wilt u zich aanmelden als aanbieder van bij- en nascholingsactiviteiten die interessant zijn voor architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten of interieurarchitecten? Dat kan hier

Zodra u hiervan bevestiging van ons heeft ontvangen, kunt u zelf uw actuele aanbod op onze website beheren via het portaal.