Informatieplicht

Op grond van artikel 27aa van de Wet op de architectentitel is iedere ingeschrevene van het architectenregister verplicht om een persoon die een offerte vraagt te informeren over:
  • zijn/haar relevante deskundigheid en vakbekwaamheid, met inbegrip van de gevolgde bij- en na- scholingsactiviteiten;
  • de dekking van de door hem/haar te verrichten werkzaamheden door een beroepsaansprakelijkheidsverzekering;
  • zijn/haar rechten en plichten jegens de opdrachtgever en de borging daarvan;
  • zijn/haar rechten en plichten jegens een derde, indien die derde het werk heeft ontworpen waarop de offerte betrekking heeft of werkzaamheden heeft gestaakt die blijkens de offerte dienen te worden hervat.

Het naleven van de informatieplicht is de verantwoordelijkheid van de ingeschrevene zelf. Bureau Architectenregister heeft niet de bevoegdheid dit te controleren. Het is voor de ingeschrevene echter wel verstandig om zich aan de informatieplicht te houden omdat deze een rol kan spelen bij een eventueel geschil met een opdrachtgever. 

Om invulling te geven aan de informatieplicht kunnen ingeschrevenen gebruik maken van onderstaande modelverklaring.

 

 

 

Modelverklaring informatieplicht