Titelgebruik

Het Architectenregister vindt het belangrijk de titel breder gewaardeerd te maken. Onderdeel hiervan is het behandelen van meldingen van vermoedens van titelmisbruik. Een melding beschouwen wij als een belangrijk signaal en kan leiden tot een individueel onderzoek. Per melding bepalen we welke actie het meest effectief is om het onrechtmatig titelgebruik te doen stoppen. U kunt ook zelf een persoon of een bureau vragen het titelgebruik te stoppen indien u meent dat deze onrechtmatig de titel voert. 

U kunt uw melding anoniem indienen. Als u wel uw naam aan ons doorgeeft, behandelen we deze vertrouwelijk, dat wil zeggen dat wij uw naam niet kenbaar maken aan de overtreder. Let op: u krijgt geen (voortgangs)bericht van ons op uw melding, tenzij de aard van de melding aanleiding geeft om hiervan af te wijken.

MELDEN TITELMISBRUIK

 

Titelgebruik door een individu

Het voeren van de titel architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect en interieurarchitect is wettelijk beschermd en is op grond van artikel 23, eerste lid, van de Wet op de architectentitel voorbehouden aan hen die als zodanig staan ingeschreven in het architectenregister. Dit geldt ook voor het voeren van afkortingen en woordsamenstellingen van of met deze titels.  

Titelgebruik in/bij een bureaunaam

Een bureau is volgens artikel 23a, eerste lid, van de Wet op de architectentitel gerechtigd een beschermde titel in of bij de bureaunaam te voeren als ten minste de helft van het bestuur onder deze titel staat ingeschreven in het architectenregister. Een bureau dat aan deze voorwaarde voldoet is slechts gerechtigd in of bij de bureaunaam een beschermde titel te combineren met de naam van een natuurlijke persoon (de naam van een individu), indien dit individu gerechtigd is de titel te voeren. Hetzelfde geldt voor het combineren van namen van individuen met afkortingen en woordsamenstellingen van of met een beschermde titel.