WET OP DE ARCHITECTENTITEL

Op 1 oktober 1988 trad de Wet op de architectentitel (WAT) in werking. Deze wet regelt een systeem van titelbescherming door de instelling van een architectenregister. Met de op 1 januari 2011 in werking getreden wijzigingswet is de titelbescherming geactualiseerd en aangevuld.
Het systeem van titelbescherming houdt in dat alleen degene die als architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect staat ingeschreven in het architectenregister, de betreffende titel mag voeren.
Aan inschrijving stelt de wet opleidings- en beroepservaringseisen. Belanghebbenden kunnen het architectenregister raadplegen via de zoekfunctie op de homepage van deze website (“Zoek een architect”). Bureau Architectenregister verstrekt op verzoek verklaringen omtrent de kwalificaties van ingeschrevenen.
De wet kent Bureau Architectenregister de bevoegdheid toe in rechte te vorderen dat onrechtmatig titelgebruik gestaakt wordt. Deze bevoegdheid kent de wet ook toe aan de ingeschrevenen, de beroepsorganisaties en aan  belangenorganisaties van eindgebruikers van de goederen en diensten die ingeschrevenen leveren. 
Volledige tekst van de Wet op de architectentitel

De doelstellingen van de Wet op de architectentitel zijn:

Kwaliteitsborging

Waarborgen dat de vormgevers van onze leefomgeving (architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect en interieurarchitect) aan een erkende instelling zijn opgeleid en over voldoende beroepservaring beschikken.

Bescherming van opdrachtgevers

Indien de opdrachtgever een in het architectenregister ingeschreven ontwerper inschakelt, dan mag hij of zij ervan uit gaan dat deze beschikt over voldoende deskundigheid om de opdracht naar behoren uit te voeren.

Implementeren van Europese regelgeving ter bevordering van het grensoverschrijdend werken

Doordat de opleidings- en beroepservaringseisen in de Wet op de architectentitel gerelateerd zijn aan EU-normen, wordt het grensoverschrijdend werken van architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect en interieurarchitect vergemakkelijkt.