Andere routes naar registratie

Beschikt u niet over het vereiste diploma, maar wel over voldoende beroepservaring, dan zijn er alternatieve routes tot inschrijving: het afleggen van een examen of door het volgen van de procedure inschrijving onder een andere titel. 

Het examen is bedoeld voor hen die inschrijving in het architectenregister wensen, maar niet over het vereiste diploma beschikken. Voorwaarde voor deelname is ten minste zeven jaar beroepservaring op het betreffende vakgebied.

De procedure 'Inschrijving onder een andere titel' is bedoeld voor hen die al ingeschreven staan in het architectenregister en ook onder een andere titel ingeschreven wensen te worden.

Hieronder leest u meer over deze procedures. 

 

 

 

 

 

Examen

Het examen vindt één keer per kalenderjaar plaats en bestaat uit twee delen. In het eerste deel beoordeelt de examencommissie in een gesprek aan de hand van drie door kandidaat gerealiseerde projecten of hij/zij over een toereikend vormgevend vermogen beschikt om het tweede examenonderdeel met gerede kans op slagen af te leggen. Het tweede examenonderdeel vormt daarmee het echte examen: een scriptie en het vervaardigen van een ontwerp waarover de commissie een 'examengesprek' met de deelnemer voert. 

Het eerste deel van het examen vindt begin van het jaar plaats. De ontwerpopgave van het tweede deel vindt plaats in het najaar, duurt acht werkdagen en dient te worden uitgevoerd in Den Haag. Het examen ligt op academisch niveau. Het getuigschrift dat het examen met goed gevolg is afgelegd, biedt toegang tot het register. De kosten voor het examen zijn voor het eerste onderdeel € 1.250,- en voor het tweede onderdeel € 2.500,- (dit is exclusief het eenmalige inschrijfgeld van € 80,- in het architectenregister). Na inschrijving in het register betaalt u jaarlijks € 75,-. Aanmelden kan tot uiterlijk 31 december van het jaar voorafgaande aan het jaar waarin u het examen wenst af te leggen. In de Examenregeling wet op de architectentitel staan de criteria waaraan de examencommissie toetst. LET OP: het getuigschrift van het behaalde architectenexamen wordt niet automatisch erkend in andere EU-landen. 

Om toegelaten te worden tot het examen dient u de volgende documenten aan te leveren:

- Een lijst van werken van de door u zelfstandig ontworpen en gerealiseerde werken op het vakgebied van de gewenste titel. Deze lijst moet minstens drie projecten bevatten die u van begin tot eind hebt uitgevoerd. De lijst moet aantonen dat u ten minste zeven jaar als ontwerper werkzaam bent geweest op het gebied waarop u het examen wenst af te leggen. U hoeft uw ervaring niet in een aaneensluitende periode van zeven jaar te hebben opgedaan. Het is ook mogelijk dat de ervaring over verschillende perioden is opgebouwd, mits de totale periode ten minste zeven jaar bedraagt. En de werkervaring kan gedeeltelijk ook op het gebied van een andere ontwerpende discipline betrekking hebben, maar voor de toelating dient vast te staan dat ten minste zeven jaar betrekking heeft op het gebied van de ontwerpende discipline waarop u het examen wenst af te leggen. Stage telt niet mee voor die zeven jaar.   

De werken op de lijst moeten voorzien zijn van jaartallen, aard van de werkzaamheden en opdrachtgevers. U dient daarbij schriftelijk te verklaren dat op de lijst vermelde ontwerpen van uw hand zijn.

Als de werken niet zelfstandig zijn ontworpen, dient uit de lijst te blijken voor welke werkzaamheden u verantwoordelijk bent geweest.

- Indien u werkzaam bent (geweest) als zelfstandige gedurende de afgelopen zeven jaar: een uittreksel van de Kamer van Koophandel.

- Indien u in loondienst werkzaam bent (geweest) gedurende de afgelopen zeven jaar: een werkgeversverklaring met daarin aangegeven de periode en de aard van de werkzaamheden die u in loondienst verricht of verricht heeft.

- Curriculum vitae (maximaal 2 A4).

AANMELDEN EXAMEN

BENODIGDE DOCUMENTEN
Upload hier de volgende documenten*:
• een volledige lijst van werken van de afgelopen zeven jaar op het vakgebied van de gewenste titel. De werken op de lijst moeten voorzien zijn van jaartallen, aard van de werkzaamheden en opdrachtgevers;
• een schriftelijke verklaring dat op de lijst vermelde ontwerpen van uw hand zijn en, indien de ontwerpen in teamverband tot stand zijn gekomen, een verklaring waaruit blijkt welk deel van de ontwerpen van uw hand zijn;
• een portfolio met ten minste vijf door u uitgevoerde ontwerpen, inclusief een beschrijving van de bijbehorende ontwerpopdrachten en referenties van de opdrachtgevers;
• curriculum vitae (maximaal 2 bladzijden A4 formaat);
• indien u in loondienst werkzaam bent (geweest) gedurende de afgelopen zeven jaar, een werkgeversverklaring met daarin aangegeven de periode en de aard van de werkzaamheden die u in loondienst verricht of verricht heeft;
• indien u werkzaam bent (geweest) als zelfstandige: een uittreksel van de Kamer van Koophandel;BENODIGDE DOCUMENTEN
Upload hier de volgende documenten*:
• een volledige lijst van werken van de afgelopen zeven jaar op het vakgebied van de gewenste titel. De werken op de lijst moeten voorzien zijn van jaartallen, aard van de werkzaamheden en opdrachtgevers;
• een schriftelijke verklaring dat op de lijst vermelde ontwerpen van uw hand zijn en, indien de ontwerpen in teamverband tot stand zijn gekomen, een verklaring waaruit blijkt welk deel van de ontwerpen van uw hand zijn;
• een portfolio met ten minste vijf door u uitgevoerde ontwerpen, inclusief een beschrijving van de bijbehorende ontwerpopdrachten en referenties van de opdrachtgevers;
• curriculum vitae (maximaal 2 bladzijden A4 formaat);
• indien u in loondienst werkzaam bent (geweest) gedurende de afgelopen zeven jaar, een werkgeversverklaring met daarin aangegeven de periode en de aard van de werkzaamheden die u in loondienst verricht of verricht heeft;
• indien u werkzaam bent (geweest) als zelfstandige: een uittreksel van de Kamer van Koophandel;

Vul daartoe het online examenformulier in en stuur dit naar Bureau Architectenregister voorzien van de bijbehorende bijlagen.Vul daartoe het online examenformulier in en stuur dit naar Bureau Architectenregister voorzien van de bijbehorende bijlagen.

 

Inschrijving onder een andere titel

Uitsluitend degenen die op grond van een in artikel 12a, tweede lid, van de Wet op de architectentitel (WAT) bedoeld masterdiploma staan ingeschreven in het architectenregister en degenen die op grond van het overgangsrecht van artikel 30 WAT daaraan gelijk zijn gesteld, kunnen een verzoek indienen om ook onder een andere titel in het register te worden ingeschreven. Daarnaast is ten minste 7 jaar beroepservaring op het vakgebied van de andere titel vereist. Deze 7 jaar ervaring moet zijn opgedaan binnen de 15 jaar vóór indiening verzoek inschrijving onder een andere titel. 

In de Nadere eisen inschrijving in het architectenregister onder een andere titel leest u welke documenten u moet aanleveren voor deze procedure. Als u wordt toegelaten, ontvangt u een uitnodiging voor een bijeenkomst met de commissie. Deze multidisciplinaire commissie beoordeelt uw projecten en visie op het vak aan de hand van de Nadere eisen en adviseert Bureau Architectenregister over het te nemen besluit. 

Het tarief voor de behandeling van een verzoek om inschrijving onder een andere titel is € 1.135,- (dit is exclusief het eenmalige inschrijfgeld van € 80,- in het architectenregister). Na inschrijving in het architectenregister heeft u zowel uw oude als uw nieuwe titel en betaalt u jaarlijks per titel € 75,-. 

Data 2023: 28 maart, november

VRAAG INSCHRIJVING ONDER EEN ANDERE TITEL AAN VIA UW PERSOONLIJKE DIGITALE OMGEVING

 

Certificaat 'bijzondere kwaliteit prestaties'

Bureau Architectenregister heeft de mogelijkheid om aan een bijzonder getalenteerd ontwerper een certificaat 'bijzondere kwaliteit prestaties' verlenen. Het gaat hier om de mogelijkheid om op grond van uitzonderlijke bekwaamheid op het betreffende vakgebied te kunnen worden ingeschreven. Het certificaat geeft recht op inschrijving in het architectenregister. Voor meer informatie over deze procedure kunt u contact met ons opnemen.