Ik heb een buitenlands diploma

Er zijn twee routes voor inschrijving in het architectenregister met een buitenlands diploma: automatische erkenning of diploma-onderzoek. De procedure die u dient te doorlopen voor inschrijving in het architectenregister hangt af van:
• de discipline waarvoor u inschrijving verzoekt (architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect);
• het land waar u de beroepskwalificaties hebt behaald;
• het feit of u in het land waar u de beroepskwalificaties hebt behaald volledig gekwalificeerd bent.

Automatische erkenning: deze route is alleen mogelijk voor de discipline architecten. Voor automatische erkenning dient uw universitaire of academische getuigschrift en het bijbehorende beroepservaringscertificaat uit hetzelfde land afkomstig te zijn. Bovendien moeten studie en beroepservaring voor het grootste deel binnen de EU zijn afgerond. Meer hierover is hier te lezen. Bij automatische erkenning hoeft niet meer de beroepservaringperiode in Nederland doorlopen te worden.

VRAAG HIER AUTOMATISCHE ERKENNING VAN UW BUITENLANDS DIPLOMA AAN. 

Diploma-onderzoek: is automatische erkenning niet van toepassing? Dan stellen wij een diploma-onderzoek in. Zodra uw diploma na onderzoek is erkend, wordt vastgesteld of u de beroepservaringperiode in Nederland (geheel of gedeeltelijk) moet doorlopen voordat u kunt worden ingeschreven.

VRAAG HIER DIPLOMA-ONDERZOEK VAN UW BUITENLANDS DIPLOMA AAN. 

 

Tarieven 2020 voor de erkenning van buitenlandse beroepskwalificaties:
- automatische erkenning is kosteloos.
- € 400,- voor een behandeling van een verzoek om erkenning van beroepskwalificaties behaald in een andere EU-lidstaat, in een lidstaat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland;
- € 800,- voor de behandeling van een verzoek om erkenning van beroepskwalificaties behaald buiten de EU.

Kosten inschrijving: het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 65. De jaarlijkse bijdrage om ingeschreven te zijn en blijven in het architectenregister is € 60,-. Let op: bent u onder meer dan één titel ingeschreven? Dan betaalt u voor elke registratie het inschrijfgeld en de jaarlijkse bijdrage. Als de registratie in de loop van het jaar plaatsvindt, wordt de jaarlijkse bijdrage naar evenredigheid berekend.

Kosten beroepservaringperiode 2020: De zelfstandige route beroepservaringperiode kost € 1.200,-, het geïntegreerd programma beroepservaringperiode kost € 5.000,-.