Ik heb een buitenlands diploma

Er zijn twee routes voor inschrijving in het architectenregister met een buitenlands diploma: automatische erkenning of diploma-onderzoek. 

Automatische erkenning: deze route is alleen mogelijk voor de discipline architecten. Voor automatische erkenning dient uw universitaire of academische getuigschrift en het bijbehorende beroepservaringscertificaat uit hetzelfde land afkomstig te zijn. Bovendien moeten studie en beroepservaring voor het grootste deel binnen de EU zijn afgerond. Meer hierover is hier te lezen. Bij automatische erkenning hoeft niet meer de beroepservaringperiode in Nederland doorlopen te worden.

BREXIT: vooralsnog erkennen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk elkaars beroepskwalificaties niet meer sinds 1 januari 2021. Wel is afgesproken dit op termijn te regelen. Zie voor actuele informatie de websites van de Rijksoverheid en van het Engelse Architectenregister. Zie ook elders op onze website

VRAAG HIER AUTOMATISCHE ERKENNING VAN UW BUITENLANDS DIPLOMA AAN 

Diploma-onderzoek: is automatische erkenning niet van toepassing? Dan stellen wij een diploma-onderzoek in. Zodra uw diploma na onderzoek is erkend, dient u nog in Nederland de beroepservaringperiode te volgen voordat u kunt worden ingeschreven.

VRAAG HIER DIPLOMA-ONDERZOEK VAN UW BUITENLANDS DIPLOMA AAN 

Tijdelijke of incidentele dienstverrichting: als u gevestigd bent in een EU-lidstaat en met een buitenlands diploma tijdelijk of incidenteel in Nederland wil werken, kunt u voor de duur van de dienstverrichting ingeschreven worden in het Nederlandse architectenregister als architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect. De benodigde documenten zijn: een verklaring dat u op wettige wijze in uw staat bent gevestigd om beroepsmatig werkzaamheden te verrichten op het gebied van architectuur, stedenbouw, tuin- en landschapsarchitectuur of interieurarchitectuur en dat u op het moment van afgifte van de verklaring geen verbod tot beroepsuitoefening is opgelegd, een bewijs van nationaliteit en ingeval het beroep niet is gereglementeerd in uw staat, een bewijs dat u het betreffende beroep ten minste een jaar hebt uitgeoefend tijdens de tien jaar voorafgaande aan de dienstverrichting. Het Architectenregister beslist binnen drie maanden na ontvangst van een volledig gedocumenteerd verzoek. U kunt bezwaar en beroep instellen tegen een besluit. Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op. 

Tarieven 2021 voor de erkenning van buitenlandse beroepskwalificaties:
- automatische erkenning is kosteloos.
- € 400,- voor een behandeling van een verzoek om erkenning van beroepskwalificaties behaald in een andere EU-lidstaat, in een lidstaat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland;
- € 800,- voor de behandeling van een verzoek om erkenning van beroepskwalificaties behaald buiten de EU.

Kosten inschrijving: het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 65. De jaarlijkse bijdrage om ingeschreven te zijn en blijven in het architectenregister is € 60,-. Let op: bent u onder meer dan één titel ingeschreven? Dan betaalt u voor elke registratie het inschrijfgeld en de jaarlijkse bijdrage. Als de registratie in de loop van het jaar plaatsvindt, wordt de jaarlijkse bijdrage naar evenredigheid berekend.

Kosten beroepservaringperiode 2021: De zelfstandige route beroepservaringperiode kost € 1.260,-, het geïntegreerd programma beroepservaringperiode kost € 5.000,-.