Ik heb een buitenlands diploma

Om op grond van een in het buitenland behaald diploma in aanmerking te komen voor inschrijving in het architectenregister, zal uw diploma eerst moeten worden erkend.
Nadat uw diploma is erkend, zal worden vastgesteld of u de beroepservaringperiode (geheel of gedeeltelijk) moet doorlopen alvorens u kunt worden ingeschreven.
Automatische erkenning (alleen voor architecten)
Bent u architect, opgeleid en tevens gekwalificeerd voor het beroep van architect in een ander land van de EU, dan komt u mogelijk in aanmerking voor automatische erkenning.

Kosten

Tarieven 2018 voor de erkenning van buitenlandse beroepskwalificaties:

- er geldt geen tarief voor automatische erkenning;

- € 1.500,- voor een behandeling van een verzoek om erkenning van beroepskwalificaties behaald in een andere EU-lidstaat, in een lidstaat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland; 

- € 2.000,- voor de behandeling van een verzoek om erkenning van beroepskwalificaties behaald buiten de EU. 

Bent u architect met een diploma uit een EU land, kies hieronder 'automatische erkenning'. Voor alle overige situaties kies 'diploma onderzoek'.