Ik heb een Nederlands diploma behaald vanaf 2015 en een afgeronde Nederlandse beroepservaringperiode

Om u in te kunnen schrijven, verzoeken wij u ons de gewaarmerkte kopieën van uw diploma en van uw beroepservaringperiode-certificaat te sturen per post èn een inschrijvingsverzoek in te dienen. Zijn deze documenten al in ons bezit, dien dan direct een inschrijvingsverzoek in. 

Heeft u een diploma van de Academie van Bouwkunst? Dan dient u ons een gewaarmerkte kopie hiervan èn de Verklaring waarin de examencommissie van uw opleiding aangeeft dat voldaan is aan de eindtermen van de Regeling beroepservaringperiode te sturen per post. Hier kunt u zich inschrijven

Ons adres is: Nassauplein 24, 2585 EC DEN HAAG

Een gewaarmerkte kopie is een kopie waarop een origineel waarmerkstempel en een handtekening/paraaf van de opleidingsinstelling, een notaris of een gemeentesecretariaat staat. U kunt een gewaarmerkt kopie van uw diploma laten maken bij de onderwijsinstelling die het diploma heeft afgegeven, bij een notaris en bij sommige gemeenten. Je kunt ook, na afspraak, met het originele diploma en certificaat of verklaring langskomen bij Bureau Architectenregister. 

Een digitaal uittreksel uit het diplomaregister van DUO kunnen we voor inschrijving helaas niet accepteren. Hierop ontbreekt namelijk de discipline waarin is afgestudeerd. 

Kosten: als uw diploma recht geeft op inschrijving in het architectenregister, ontvangt u van ons per e-mail een factuur voor betaling van het inschrijfgeld en de jaarlijkse bijdrage. Het inschrijfgeld bedraagt € 80. De jaarlijkse bijdrage is € 65. Als de registratie in de loop van het jaar plaatsvindt, wordt de jaarlijkse bijdrage naar evenredigheid berekend.

Nadat wij uw inschrijvingsverzoek en alle benodigde documenten ontvangen hebben, duurt het ongeveer 3 à 4 weken voordat uw inschrijving in het architectenregister definitief is. Zodra wij uw betaling hebben ontvangen, ontvangt u van ons de bevestiging dat u bent ingeschreven, krijgt u inloggegevens, kunt u in uw persoonlijke digitale omgeving de Verklaring van inschrijving downloaden en bent u zichtbaar in het openbaar register op onze website. Na inschrijving bent u verplicht om jaarlijks minimaal 16 uur bij- en nascholing te volgen.   

Beroepservaringperiode: bent u na 1 januari 2015 afgestudeerd en wilt u ingeschreven worden in het architectenregister? Dat kan niet alleen op basis van een diploma van een kwalificerende Nederlandse (master)opleiding. U dient nog de  beroepservaringperiode te doorlopen. Beroepsbeoefenaren met een buitenlands diploma zijn ook verplicht tot het doorlopen van de beroepservaringperiode, tenzij automatische erkenning van het architecten-diploma mogelijk is.