Meer over het architectenregister

 Hieronder vindt u meer informatie over het architectenregister:

 

Voor de inning van de jaarlijkse bijdrage van 2020 hebben wij gebruik gemaakt van een nieuw facturatiesysteem. We hebben hierbij gebruik gemaakt van de gegevens zoals die door de ingeschrevene zijn ingevoerd in ons registratiesysteem. Ondanks de herinneringen die we verstuurd hebben, hebben nog niet alle ingeschrevenen de jaarlijkse bijdrage betaald. Deze mensen ontvangen van ons een aanmaning.  

Heeft u hierover een vraag, lees dan eerst onderstaande veelgestelde vragen en antwoorden. Komt u er niet uit, dan kunt u ons bereiken via uw persoonlijke digitale omgeving, via het contactformulier of telefonisch. De betalingsvoorwaarden vindt u hier

 

1. Ik heb een aanmaning van 9 euro ontvangen met daarbij de oorspronkelijke factuur waarop staat dat de jaarlijkse bijdrage automatisch geïncasseerd wordt, wat moet ik nu doen?

Dit staat inderdaad op de oorspronkelijke factuur, maar wij verzoeken u om nu het gehele bedrag, de aanmaningskosten én de jaarlijkse bijdrage, zelf naar ons over te maken door op de bijgevoegde betalingslink te klikken. 

 

 2.  Ik heb een aanmaning gehad, maar ik heb de jaarlijkse bijdrage al betaald, hoe kan dat?

Dan heeft ons betalingssysteem uw betaling niet verwerkt. Wij verzoeken u in dat geval contact met ons op te nemen met uw betalingsbewijs zodat wij kunnen uitzoeken waarom dat niet gebeurd is.

Ook verzoeken wij u om in uw persoonlijke digitale omgeving onder ‘persoonlijke gegevens’ te controleren of uw bankgegevens kloppen en zo nodig aan te passen. Let op, u kunt bij automatische incasso alleen uw eigen bankrekeningnummer invullen. Als uw werkgever of iemand anders uw jaarlijkse bijdrage betaalt, kan dat dus niet via automatische incasso. Overigens is het zo dat als u nu toestemming geeft voor automatische incasso, dat pas effect zal hebben voor de inning van de jaarlijkse bijdrage 2021.

 

3.  Ik heb automatische incasso ingesteld. Ik ga er dus van uit dat ik de jaarlijkse bijdrage al betaald heb; ik begrijp niet dat ik nu een aanmaning ontvang.

Onze ervaring leert dat in enkele gevallen de incassotransactie van het Architectenregister niet slaagt. Dit blijkt te komen doordat de bank een strenge blokkade hanteert bij automatische incasso. Wij verzoeken ingeschrevenen bij wie automatische incasso niet is gelukt om zelf hierover contact op te nemen met de bank. Let op: had u automatisch incasseren ingesteld maar konden wij herhaaldelijk niet bij u incasseren, dan zetten wij in onze administratie uw betaalwijze om naar 'betalen per betaallink'.  Dit betekent dat u voortaan zelf de jaarlijkse bijdrage naar ons moet overmaken. 

 

4.  Ik heb meerdere keren geprobeerd om in te loggen in mijn persoonlijke digitale omgeving om toestemming te geven voor automatische incasso, maar dat is niet gelukt. Ik vind het niet terecht dat ik nu een aanmaning krijg en wellicht wordt uitgeschreven.

U hoeft niet bang te zijn dat we u gaan uitschrijven als u de jaarlijkse bijdrage 2020 nog niet heeft kunnen betalen als gevolg van de implementatie van ons nieuwe systeem. Wij verzoeken u wel in dat geval om ons daarvan bewijs te geven.  

 

5.  Hoe moet ik inloggen in mijn persoonlijke digitale omgeving?

Gaat u voor het eerst inloggen in uw persoonlijke digitale omgeving? Uw gebruikersnaam is het registratienummer dat u heeft bij het architectenregister. Het is belangrijk om dit registratienummer inclusief de puntjes in te voeren. Uw registratienummer vindt u op onze website als u op uzelf zoekt bij ‘zoek een architect’. Vervolgens klikt u op ‘nieuw wachtwoord aanvragen’. U krijgt die toegezonden per email. Let op, het kan even duren voordat u deze binnenkrijgt en het kan zijn dat deze email  in uw spam of 'ongewenste mail' terechtkomt. Uw inlogvenster met het nieuwe wachtwoord is om veiligheidsredenen beperkt tot een uur. Wanneer u niet binnen het uur inlogt, moet u een nieuw wachtwoord aanvragen.

 

6.  Ik ontvang geen e-mails van het Architectenregister, hoe kan dat?

Normaliter versturen wij de facturen per e-mail. Het kan zijn dat u geen e-mail hebt ontvangen. Dan hebben wij geen (correct) e-mailadres van u en/of de e-mail niet kon worden afgeleverd.

Wij verzoeken u in uw persoonlijke digitale omgeving uw e-mailadres te controleren en zo nodig aan te passen. Kunt u niet inloggen in deze omgeving omdat u geen of een ander e-mailadres heeft dan die bij ons bekend is, dan vragen wij u om het contactformulier op onze website te gebruiken en bij ‘vraag of klacht’ het volgende in te vullen: ‘ontbreken/fout emailadres’. Dan kunnen wij uw e-mailadres invoeren of aanpassen en kunt u vervolgens inloggen in uw persoonlijke digitale omgeving om uw persoonsgegevens te beheren en bijvoorbeeld toestemming te geven voor automatische incasso. In deze omgeving vindt u ook uw facturen en kunt u onder het tabblad ‘Openbaar register’ uw zichtbaarheid in het openbaar register regelen .

 

 

 

 

Op 1 oktober 1988 trad de Wet op de architectentitel (WAT) in werking. Deze wet regelt een systeem van titelbescherming door de instelling van een architectenregister. Met de op 1 januari 2011 in werking getreden wijzigingswet is de titelbescherming geactualiseerd en aangevuld.

 

Het systeem van titelbescherming houdt in dat alleen degene die als architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect staat ingeschreven in het architectenregister, de betreffende titel mag voeren. Aan inschrijving stelt de wet opleidings- en beroepservaringseisen. Gïnteresseerden kunnen het archtectenregister raadplegen via de zoekfunctie op de homepage van deze website (“Zoek een architect”).

 

Bureau Architectenregister verstrekt op verzoek verklaringen omtrent de kwalificaties van ingeschrevenen. De wet kent Bureau Architectenregister de bevoegdheid toe in rechte te vorderen dat onrechtmatig titelgebruik gestaakt wordt. Deze bevoegdheid kent de wet ook toe aan de ingeschrevenen, de beroepsorganisaties en aan  belangenorganisaties van eindgebruikers van de goederen en diensten die ingeschrevenen leveren. 

 

De doelstellingen van de Wet op de architectentitel zijn:

 

- Kwaliteitsborging

Waarborgen dat de vormgevers van onze leefomgeving (architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschaps-architect en interieurarchitect) aan een erkende instelling zijn opgeleid en over voldoende beroepservaring beschikken.

 

- Bescherming van opdrachtgevers en consumenten

Indien de opdrachtgever een in het architectenregister ingeschreven ontwerper inschakelt, dan mag hij of zij ervan uit gaan dat deze beschikt over voldoende deskundigheid om de opdracht naar behoren uit te voeren.

 

- Implementeren van Europese regelgeving ter bevordering van het grensoverschrijdend werken

 

Doordat de opleidings- en beroepservaringseisen in de Wet op de architectentitel gerelateerd zijn aan EU-normen, wordt het grensoverschrijdend werken van architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect en interieurarchitect vergemakkelijkt.

 

Op grond van artikel 27aa van de Wet op de architectentitel is iedere ingeschrevene van het architectenregister verplicht om een persoon die een offerte vraagt te informeren over:

 

  • zijn/haar relevante deskundigheid en vakbekwaamheid, met inbegrip van de gevolgde bij- en na- scholingsactiviteiten;
  • de dekking van de door hem/haar te verrichten werkzaamheden door een beroepsaansprakelijkheids-verzekering;
  • zijn/haar rechten en plichten jegens de opdrachtgever en de borging daarvan;
  • zijn/haar rechten en plichten jegens een derde, indien die derde het werk heeft ontworpen waarop de offerte betrekking heeft of werkzaamheden heeft gestaakt die blijkens de offerte dienen te worden hervat.

Het naleven van de informatieplicht is de verantwoordelijkheid van de ingeschrevene zelf. Bureau Architectenregister controleert dit niet. Het is voor de ingeschrevene echter wel verstandig om zich aan de informatieplicht te houden omdat deze een rol kan spelen bij een eventueel geschil met een opdrachtgever. Om invulling te geven aan de informatieplicht kunnen ingeschrevenen gebruik maken van onderstaande modelverklaring.

Modelverklaring informatieplicht

 

Op grond van artikel 27a van de Wet op de architectentitel zijn degenen die staan ingeschreven in het architectenregister verplicht hun vakkennis op peil te houden door jaarlijks ten minste zestien uur bij- en nascholing per inschrijving te volgen. De verantwoordelijkheid voor de naleving ligt bij de ingeschrevene zelf, Bureau Architectenregister heeft niet de bevoegdheid dit te controleren. Wel moet in het kader van de informatieplicht (zie: "Informatieplicht") worden verklaard dat bij- en nascholingsactiviteiten zijn gevolgd. 

 

Binnen de persoonlijke inlogomgeving kunnen ingeschrevenen de door hen gevolgde bij- en nascholingsactiviteiten registreren. Dit overzicht kan worden gebruikt voor de informatieplicht aan opdrachtgevers e.a.

 

Doel bij- en nascholing

Bij- en nascholing is een instrument in het streven naar ‘een leven lang leren’. Het doel is het op peil houden van inzicht, kennis en vaardigheden gedurende de beroepsuitoefening. Een ingeschrevene kan hieraan invulling geven door bijvoorbeeld deelname aan een cursus, excursie, lezing, opleiding, seminar, symposium, training of workshop. Het staat de ingeschrevene vrij om naar eigen inzicht, gebaseerd op de eigen behoefte aan kennis en vaardigheden, een keuze te maken uit het aanbod van bij- en nascholing.

 

AANBOD

 

Vrijstelling

Niet verplicht tot het volgen van bij- en nascholing is degene die (op eigen verzoek) in het register is aangemerkt als "niet beroepsmatig actief". De ingeschrevene kan dit binnen zijn of haar persoonlijke inlogomgeving zelf aangeven. Deze vermelding is openbaar.

De verplichting tot het volgen van bij- en nascholing in Nederland geldt niet voor de zogenoemde dienstverrichters. Dit zijn buitenlandse architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten of interieurarchitecten die gevestigd zijn in een ander land en incidenteel en tijdelijk actief zijn in Nederland. Deze dienstverrichters zijn wel gehouden aan eventuele bij- en nascholingsverplichtingen in hun eigen land.

 

Voor aanbieders van bij- en nascholingsactiviteiten

Wilt u zich aanmelden als aanbieder van bij- en nascholingsactiviteiten die interessant zijn voor architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten of interieurarchitecten? Dan kunt u die HIER aan ons kenbaar maken. 

 

  

 

 

RECHTMATIG TITELGEBRUIK

 

Titelgebruik door een individu

Het voeren van de titel architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect en interieurarchitect is wettelijk beschermd en is op grond van artikel 23, eerste lid, Wet op de architectentitel voorbehouden aan hen die als zodanig staan ingeschreven in het architectenregister. Dit geldt ook voor het voeren van afkortingen en woordsamenstellingen van of met deze titels.

 

Titelgebruik in/bij een bureaunaam

Een bureau is volgens artikel 23a, eerste lid, Wet op de architectentitel gerechtigd een beschermde titel in of bij de bureaunaam te voeren als ten minste de helft van het bestuur onder deze titel staat ingeschreven in het architectenregister.

 

Een bureau dat aan deze voorwaarde voldoet is slechts gerechtigd in of bij de bureaunaam een beschermde titel te combineren met de naam van een natuurlijke persoon (de naam van een individu), indien dit individu gerechtigd is de titel te voeren. Hetzelfde geldt voor het combineren van namen van individuen met afkortingen en woordsamenstellingen van of met een beschermde titel.  

 

ONRECHTMATIG TITELGEBRUIK

Bureau Architectenregister kan optreden tegen individuen en bureaus die in strijd met deze wet een beschermde titel voeren of die een woordsamenstelling met of afkorting van deze titel bij of in hun (bureau)naam voeren. Het optreden kan ook betrekking hebben op degenen die zich onrechtmatig op enigerlei andere wijze profileren of zich voordoen als beroepsbeoefenaar van een in de Wet op de architectentitel beschermde titel.

 

Meent u dat een persoon of een bureau onrechtmatig de titel voert, dan kunt u de overtreder vragen het titelgebruik te stoppen. Ook kunt u bij ons uw vermoeden van titelmisbruik melden.

 

Een melding beschouwen we als een belangrijk signaal voor ons toezicht en kan leiden tot een individueel onderzoek. Per melding bepalen we welke actie het meest effectief is om het onrechtmatig titelgebruik te doen stoppen. Met uw melding kunt u bijdragen aan het behoud van de waarde van de architectentitel. Uw melding behandelen we vertrouwelijk, dat wil zeggen dat wij uw naam niet kenbaar maken aan de overtreder. U krijgt geen (voortgangs)bericht van ons op uw melding, tenzij de aard van de melding aanleiding geeft om hiervan af te wijken.