Meer over het architectenregister

 Hieronder vindt u meer informatie over het architectenregister:

 

Op 1 oktober 1988 trad de Wet op de architectentitel (WAT) in werking. Deze wet regelt een systeem van titelbescherming door de instelling van een architectenregister. Met de op 1 januari 2011 in werking getreden wijzigingswet is de titelbescherming geactualiseerd en aangevuld.

 

Het systeem van titelbescherming houdt in dat alleen degene die als architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect staat ingeschreven in het architectenregister, de betreffende titel mag voeren. Aan inschrijving stelt de wet opleidings- en beroepservaringseisen. Belanghebbende kunnen het archtectenregister raadplegen via de zoekfunctie op de homepage van deze website (“Zoek een architect”).

 

Bureau Architectenregister verstrekt op verzoek verklaringen omtrent de kwa-lificaties van ingeschrevenen. De wet kent Bureau Architectenregister de be-voegdheid toe in rechte te vorderen dat onrechtmatig titelgebruik gestaakt wordt. Deze bevoegdheid kent de wet ook toe aan de ingeschrevenen, de beroepsorganisaties en aan  belangenorganisaties van eindgebruikers van de goederen en diensten die ingeschrevenen leveren. 

 

De doelstellingen van de Wet op de architectentitel zijn:

 

- Kwaliteitsborging

Waarborgen dat de vormgevers van onze leefomgeving (architect, steden-bouwkundige, tuin- en landschaps-architect en interieurarchitect) aan een erkende instelling zijn opgeleid en over voldoende beroepservaring beschikken.

 

- Bescherming van opdrachtgevers en consumenten

Indien de opdrachtgever een in het architectenregister ingeschreven ontwerper inschakelt, dan mag hij of zij ervan uit gaan dat deze beschikt over voldoende deskundigheid om de opdracht naar behoren uit te voeren.

 

- Implementeren van Europese regelgeving ter bevordering van het grensoverschrijdend werken

 

Doordat de opleidings- en beroeps-ervaringseisen in de Wet op de architectentitel gerelateerd zijn aan EU-normen, wordt het grensoverschrijdend werken van architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect en interieurarchitect vergemakkelijkt.

 

Op grond van artikel 27aa van de Wet op de architectentitel is iedere ingeschrevene van het architectenregister verplicht om een persoon die een offerte vraagt te informeren over:

 

  • zijn/haar relevante deskundigheid en vakbekwaamheid, met inbegrip van de gevolgde bij- en na- scholingsactiviteiten;
  • de dekking van de door hem/haar te verrichten werkzaamheden door een beroepsaansprakelijkheids-verzekering;
  • zijn/haar rechten en plichten jegens de opdrachtgever en de borging daarvan;
  • zijn/haar rechten en plichten jegens een derde, indien die derde het werk heeft ontworpen waarop de offerte betrekking heeft of werkzaamheden heeft gestaakt die blijkens de offerte dienen te worden hervat.

Het naleven van de informatieplicht is de verantwoordelijkheid van de inge-schrevene zelf. Bureau Architectenregister controleert dit niet. Het is voor de ingeschrevene echter wel verstandig om zich aan de informatieplicht te houden omdat deze een rol kan spelen bij een eventueel geschil met een opdrachtgever. Om invulling te geven aan de informatieplicht kunnen inge-schrevenen gebruik maken van onderstaande modelverklaring.

Modelverklaring informatieplicht

 

Op grond van artikel 27a van de Wet op de architectentitel zijn degenen die staan ingeschreven in het architectenregister verplicht hun vakkennis op peil te houden door jaarlijks ten minste zestien uur bij- en nascholing te volgen. De verantwoordelijkheid voor de naleving ligt bij de ingeschrevene zelf, Bureau Architectenregister heeft niet de bevoegdheid dit te controleren. Wel moet in het kader van de informatieplicht (zie: "Informatieplicht") worden verklaard dat bij- en nascholingsactiviteiten zijn gevolgd. Mensen die staan ingeschreven in meer dan één discipline dienen per discipline minimaal zestien uur aan bij- en nascholing te besteden.

 

Doel bij- en nascholing

Bij- en nascholing is een instrument in het streven naar ‘een leven lang leren’. Het doel is het op peil houden van inzicht, kennis en vaardigheden gedurende de beroepsuitoefening. Een ingeschrevene kan hieraan invulling geven door bijvoorbeeld deelname aan een cursus, excursie, lezing, opleiding, seminar, symposium, training of workshop. Het staat de ingeschrevene vrij om naar eigen inzicht, gebaseerd op de eigen behoefte aan kennis en vaardigheden, een keuze te maken uit het aanbod van bij- en nascholing.

 

Aanbod

Bij- en nascholingsactiviteiten kunnen in principe overal worden gevolgd (in-company, bij een instituut, in binnen- en buitenland). Op de homepage van deze website (“Agenda bij- en nascholing”) staat het bij BA bekende aanbod van actuele bij- en nascholingsactiviteiten. De aanbieders van bij- en nascholingsactiviteiten dragen zorg voor vermelding van hun activiteit op de website van Bureau Architectenregister en zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud. Het aanbod kan dagelijks worden toegevoegd.  

 

Binnen de persoonlijke inlogomgeving kunnen ingeschrevenen de door hen gevolgde bij- en nascholingsactiviteiten registreren. Dit overzicht kan worden gebruikt voor de informatieplicht aan opdrachtgevers e.a.

  

Vrijstelling

Niet verplicht tot het volgen van bij- en nascholing is degene die (op eigen verzoek) in het register is aangemerkt als "niet beroepsmatig actief". De ingeschrevene kan dit binnen zijn of haar persoonlijke inlogomgeving zelf aangeven. Deze vermelding is openbaar.

 

De verplichting tot het volgen van bij- en nascholing in Nederland geldt niet voor de zogenoemde dienstverrichters. Dit zijn buitenlandse architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten of interieurarchitecten die gevestigd zijn in een ander land en incidenteel en tijdelijk actief zijn in Nederland. Deze dienstverrichters zijn wel gehouden aan eventuele bij- en nascholingsverplichtingen in hun eigen land.

 

Voor aanbieders van bij- en nascholingsactiviteiten

Wilt u zich aanmelden als aanbieder van bij- en nascholingsactiviteiten die interessant zijn voor architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten of interieurarchitecten? Dan kunt u die hier aan ons kenbaar maken. 

 

  

 

 

Voordat iemand ingeschreven kan worden in het architectenregister als architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect, moet eerst een beroepservaringperiode worden doorlopen.

 

Routes

De beroepservaringperiode is gericht op het zich in de praktijk bekwamen in de uitoefening van het beroep waarvoor met goed gevolg een opleiding is gevolgd en waarbij inschrijving in het architectenregister wordt beoogd. Er zijn twee manieren om de beroepservaringperiode te doorlopen: de zelfstandige (individuele) route en het geïntegreerde programma.

 

De zelfstandige (individuele) route en het geïntegreerde programma door Stichting PEP (Professional experience programme) kunnen gevolgd worden na het behalen van een relevante masterdiploma. Aan de Academies voor Bouwkunst kan na de bachelor via het zogeheten buitenschools curriculum beroepservaring opgedaan worden. Ook daar geldt de verplichting betaald werk te verrichten en met een logboek en mentor te werken. Daarom kunnen de afgestudeerden van de Academies in principe direct ingeschreven worden in het architectenregister. Op de websites van de Academies van Bouwkunst vindt u hierover meer informatie.  

 

Meer informatie over de beroepservaringperiode is te vinden op de aparte website over de beroepservaringperiode: www.beroepservaringperiode.nl. Die site is tevens het elektronische portaal om de periode te starten en te doorlopen. Behalve informatie voor (toekomstige) deelnemers is er ook informatie te vinden voor mentoren, werkgevers en potentiële aanbieders van losse modules of een geïntegreerd programma. Op deze website vindt u ook de  informatie over het geïntegreerde programma van de PEP.

 

Overgangsregeling en vrijstelling

Voor personen die vóór 1 januari 2015 zijn afgestudeerd aan een Nederlandse (master)opleiding geldt een overgangsrecht. Zij kunnen een verzoek indienen om te worden ingeschreven op basis van alleen hun diploma. 

Beroepsbeoefenaren met een buitenlands diploma zijn ook verplicht tot het doorlopen van de beroepservaringperiode. In sommige situaties (bijvoorbeeld op grond van een reeds doorlopen vergelijkbare periode in het buitenland) kan op verzoek een (gedeeltelijke) vrijstelling worden verleend.

RECHTMATIG TITELGEBRUIK

 

Titelgebruik door een individu

Het voeren van de titel architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect en interieurarchitect is wettelijk beschermd en is op grond van artikel 23, eerste lid, Wet op de architectentitel voorbehouden aan hen die als zodanig staan ingeschreven in het architectenregister. Dit geldt ook voor het voeren van afkortingen en woordsamenstellingen van of met deze titels.

 

Titelgebruik in/bij een bureaunaam

Een bureau is volgens artikel 23a, eerste lid, Wet op de architectentitel gerechtigd een beschermde titel in of bij de bureaunaam te voeren als ten minste de helft van het bestuur onder deze titel staat ingeschreven in het architectenregister.

 

Een bureau dat aan deze voorwaarde voldoet is slechts gerechtigd in of bij de bureaunaam een beschermde titel te combineren met de naam van een natuurlijke persoon (de naam van een individu), indien dit individu gerechtigd is de titel te voeren. Hetzelfde geldt voor het combineren van namen van individuen met afkortingen en woordsamenstellingen van of met een beschermde titel.  

 

ONRECHTMATIG TITELGEBRUIK

Bureau Architectenregister kan optreden tegen individuen en bureaus die in strijd met deze wet een beschermde titel voeren of die een woordsamenstelling met of afkorting van deze titel bij of in hun (bureau)naam voeren. Het optreden kan ook betrekking hebben op degenen die zich onrechtmatig op enigerlei andere wijze profileren of zich voordoen als beroepsbeoefenaar van een in de Wet op de architectentitel beschermde titel.

 

Meent u dat een persoon of een bureau onrechtmatig de titel voert, dan kunt u de overtreder vragen het titelgebruik te stoppen. Ook kunt u bij ons uw vermoeden van titelmisbruik melden.

 

Een melding beschouwen we als een belangrijk signaal voor ons toezicht en kan leiden tot een individueel onderzoek. Per melding bepalen we welke actie het meest effectief is om het onrechtmatig titelgebruik te doen stoppen. Met uw melding kunt u bijdragen aan het behoud van de waarde van de architectentitel. Uw melding behandelen we vertrouwelijk, dat wil zeggen dat wij uw naam niet kenbaar maken aan de overtreder. U krijgt geen (voortgangs)bericht van ons op uw melding, tenzij de aard van de melding aanleiding geeft om hiervan af te wijken.