Organisatie

Bureau Architectenregister (BA) is een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (zbo) dat uitvoering geeft aan de Wet op de architectentitel en zorg draagt voor het beheer van het architectenregister. BA legt verantwoording af aan de voor de Wet op de architectentitel eerst verantwoordelijke minister, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Aan de minister worden jaarlijks de jaarrekening, het jaarverslag, de begroting en de tarieven ter goedkeuring voorgelegd.  

Het bureau is belast met de dagelijkse uitvoering van de taken van het Architectenregister. Het bureau wordt geleid door de directeur, waarvan de bevoegdheid is vastgelegd in het Directiestatuut. Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van alle taken die bij of krachtens de Wet op de architectentitel aan Bureau Architectenregister zijn opgedragen dan wel daaruit voortvloeien. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor het functioneren van het bureau. Het bestuur is aangesteld door de Minister van OCW. Sinds begin 2020 is een Raad van advies ingesteld door het bestuur. De wijze van functioneren voor het bestuur en de Raad van advies is geregeld in het Bestuursreglement.

Het architectenregister

Er zijn zo'n viertienduizend personen geregistreerd. Driekwart daarvan is architect. Interieurarchitecten, stedenbouwkundigen en tuin- en landschapsarchitecten vormen respectievelijk 13%, 6% en 5% van het register.

Bureau Architectenregister voert de dagelijkse registerwerkzaamheden uit, waaronder het beoordelen van beroepskwalificaties en het doen van in- en uitschrijvingen. Daarnaast verstrekt Bureau Architectenregister telefonisch en schriftelijk informatie over de kwalificaties van ingeschrevenen aan hen die daarom verzoeken. Het bureau wordt bij een aantal van haar taken bijgestaan door commissies van deskundigen.

Internationale samenwerking

Bureau Architectenregister is lid van de Architects Council of Europe (ACE), een organisatie die de belangen behartigt van meer dan 560.000 architecten in Europa. Op registerniveau overlegt Bureau Architectenregister met andere EU-lidstaten in het European Network of Architects Competent Authorities (ENACA). Daarnaast is Bureau Architectenregister lid van de European Council of Interior Architects (ECIA).