Taken en bevoegdheden

Bureau Architectenregister beschermt de architectentitel, maakt de waarde duidelijk, stimuleert samenwerking tussen partijen in het beroepenveld en creëert voor alle (toekomstig) geregistreerden goede condities voor het succesvol doorlopen van de beroepservaring en voor een carrière lang leren. 

Bureau Architectenregister besluit op inschrijfverzoeken, beheert het architectenregister en verstrekt informatie over de beroepskwalificaties van ingeschrevenen en over hun titelrecht. Als bevoegde autoriteit in EU-verband is het bureau het aanspreekpunt voor beroepsbeoefenaren die over de grens willen werken en is zij overlegpartner van de bevoegde autoriteiten van andere EU-lidstaten.

 

Verstrekken van attesten en verklaringen

Op verzoek verstrekt Bureau Architectenregister (BA) een attest of verklaring aan ingeschrevenen als zij bijvoorbeeld een project in het buitenland willen gaan doen. Zo'n attest of verklaring kan de volgende onderdelen bevatten: bevestiging van inschrijving in het Nederlandse architectenregister, bevestiging dat het diploma voldoet aan EU-Richtlijn 2005/36/EC, mededeling over disciplinaire sancties (“arbeidsverleden van onbesproken gedrag”) en mededeling over de al dan niet gevolgde beroepservaringperiode. 

Ook als iemand niet is ingeschreven in het Nederlandse architectenregister maar wel een relevant Nederlands diploma heeft, kan BA een attest of verklaring verstrekken. In die situatie dient de verzoeker een gewaarmerkte kopie van zijn/haar Nederlandse diploma per post naar BA te sturen en daarbij naam en verzoek aan te geven.

ATTEST OF VERKLARING AANVRAGEN

Onderzoeken en erkennen van diploma's

Bureau Architectenregister onderzoekt en erkent in het buitenland behaalde diploma’s met het oog op inschrijving in het architectenregister.

Vaststellen van regels en erkenning van aanbieders

Bureau Architectenregister stelt regels vast voor de beroepservaringperiode en erkent aanbieders, programma’s en modules voor de beroepservaringperiode. De door BA ingestelde commissies Beroepservaringperiode evalueert en beoordeelt kandidaten die de zelfstandige route van de beroepservaringperiode volgen en kan vrijstellingen verlenen voor reeds verrichte werkzaamheden.

Het bureau stelt eveneens regels vast voor het architectenexamen en voor de procedure voor inschrijving onder een andere titel en benoemt onafhankelijke commissies.

Organiseren van bijzondere procedures

Naast de reguliere inschrijfprocedure kent de Wet op de architectentitel een aantal alternatieve routes die tot inschrijving in het register kunnen leiden: het architectenexamen, de procedure inschrijving onder een andere titel en de procedure voor het verlenen van een certificaat wegens bijzondere kwaliteit van prestaties. Voor deze procedures voert Bureau Architectenregister secretariële en besluitvormende werkzaamheden uit.

Bevoegdheden

Naast bovengenoemde wettelijke taken heeft Bureau Architectenregister nog een aantal wettelijke bevoegdheden, zoals het vaststellen van kwalitatieve beleidsregels voor passende bij- en nascholing en optreden tegen onrechtmatig titelgebruik.