Alternatieve route tot registratie

Geen opleiding? Ook dan zijn er verschillende mogelijkheden om je uiteindelijk te registeren als architect

Heb je geen (master)diploma die gekwalificeerd is voor registratie, dan zijn er nog drie (bijzondere) routes naar registratie in het architectenregister beschikbaar:

  • Het behalen van een examen.

  • Het verkrijgen van een ‘certificaat bijzondere prestatie’.

  • Inschrijven voor een andere titel.

 We leggen verder uit hoe deze andere routes tot een registratie kunnen leiden.

Examen

Als je minimaal 7 jaar werkzaam bent in de discipline waarvoor je je wilt inschrijven, is het mogelijk een examen te doen. Dit examen vindt één keer per kalenderjaar plaats en bestaat uit twee delen. In het eerste deel beoordeelt de examencommissie of de kandidaat over voldoende vormgevend vermogen beschikt om het tweede deel, het ‘echte’ examen, met goed gevolg af te kunnen leggen. Dit eerste examenonderdeel is een gesprek dat gaat over drie door de kandidaat gerealiseerde projecten. Het tweede examenonderdeel is het echte examen: een scriptie en het vervaardigen van een ontwerp waarover de commissie een 'examengesprek' voert met de kandidaat.

Het eerste deel van het examen vindt begin van het jaar plaats. De ontwerpopgave van het tweede deel vindt plaats in het najaar, duurt acht werkdagen en dient te worden uitgevoerd bij het Architectenregister in Den Haag. Het examen ligt op academisch niveau. Het getuigschrift dat het examen met goed gevolg is afgelegd, biedt toegang tot het architectenregister. De kosten voor het examen zijn voor het eerste onderdeel € 1.250,- en voor het tweede onderdeel € 2.500,- (exclusief het eenmalige inschrijfgeld van € 80,- in het architectenregister). Na inschrijving in het register betaal je jaarlijks € 75,-. Aanmelden kan tot uiterlijk 31 december van het jaar voorafgaande aan het jaar waarin je het examen wil afleggen. In de Examenregeling Wet op de architectentitel staan de criteria waarop de examencommissie toetst.

Let op
Het getuigschrift van het behaalde architectenexamen wordt niet automatisch erkend in andere EU-landen

Om toegelaten te worden tot het examen dien je de volgende documenten aan te leveren:

  • Een lijst met zelfstandig ontworpen en gerealiseerde werken binnen het vakgebied van de gewenste titel. Deze lijst moet minstens drie projecten bevatten die je van begin tot eind hebt uitgevoerd. De lijst moet aantonen dat je minimaal zeven jaar als ontwerper werkzaam bent geweest op het vakgebied waarin je examen wilt doen. Deze zeven jaar ervaring hoeft niet aansluitend te zijn opgedaan, maar mag ook in verschillende perioden zijn opgebouwd. Wél moet de ervaring betrekking hebben op de betreffende discipline en stages tellen niet mee. De werken op de lijst moeten zijn voorzien van jaartallen, aard van de werkzaamheden en opdrachtgevers. Hierbij dien je schriftelijk te verklaren dat de op de lijst vermelde ontwerpen van jouw hand zijn. Als de werken niet zelfstandig zijn ontworpen, dient uit de lijst te blijken voor welke werkzaamheden je verantwoordelijk bent geweest.

  • Indien je werkzaam bent (geweest) als zelfstandige gedurende genoemde zeven jaar: een uittreksel van de Kamer van Koophandel.

  • Indien je in loondienst werkzaam bent (geweest) gedurende genoemde zeven jaar: een werkgeversverklaring met daarin aangegeven de periode en de aard van de werkzaamheden die je in loondienst (hebt) verricht.

  • Een curriculum vitae op maximaal 2 A4-tjes.

Certificaat bijzondere prestaties

Het Architectenregister heeft de mogelijkheid om aan bijzonder getalenteerde ontwerpers een certificaat 'bijzondere kwaliteit prestaties' te verlenen. Dit betekent dat iemand ook op grond van uitzonderlijke bekwaamheid op het betreffende vakgebied kan worden ingeschreven. Het certificaat geeft recht op inschrijving in het architectenregister. Voor meer informatie over deze procedure kun je contact met ons opnemen.

Inschrijving andere titel

De procedure 'Inschrijving onder een andere titel' is alleen bedoeld voor degenen die al in het architectenregister staan ingeschreven, maar ook onder een andere titel ingeschreven willen worden.

Daarnaast is minimaal 7 jaar beroepservaring op het vakgebied van de andere titel vereist. Deze 7 jaar ervaring moet zijn opgedaan binnen 15 jaar vóór het indienen van het inschrijvingsverzoek.

In de Nadere eisen inschrijving in het architectenregister onder een andere titel staat beschreven welke documenten je moet aanleveren voor deze procedure. Als je wordt toegelaten, ontvang je een uitnodiging voor een bijeenkomst met de commissie. Deze multidisciplinaire commissie beoordeelt je projecten en visie op het vak aan de hand van de ‘Nadere eisen’ en adviseert het Architectenregister over het te nemen besluit.

Het tarief voor de behandeling van een verzoek om inschrijving onder een andere titel is € 1.270,- (dit is exclusief het eenmalige inschrijfgeld van € 80,- in het architectenregister). Na inschrijving in het architectenregister beschik je zowel over je bestaande als je nieuwe titel en betaal je jaarlijks € 75,- per titel.