Ik heb een buitenlands diploma en/of certificaat van een buitenlandse beroepservaringperiode

Er zijn twee routes voor inschrijving in het architectenregister met een buitenlands diploma: automatische erkenning of diploma-onderzoek. 

Automatische erkenning: deze route is alleen mogelijk met een EU-architecten-diploma, waarbij geldt dat uw master-diploma en het bijbehorende beroepservarings- of stage-certificaat uit hetzelfde EU-land afkomstig moet zijn. Bij automatische erkenning hoeft niet meer de beroepservaringperiode in Nederland doorlopen te worden.

Hier, onder Annex V 5.7.1. van de EU-Richtlijn, kunt u kijken of uw diploma in aanmerking komt voor automatische erkenning. 

Om het inschrijfproces te kunnen starten, hebben wij een gewaarmerkte kopie van uw diploma en, indien in uw bezit, van een bewijs (bijvoorbeeld een certificaat of een attest) waaruit blijkt dat u de beroepservaringperiode met goed gevolg hebt afgesloten of vergelijkbare beroepservaring hebt opgedaan. 
Een gewaarmerkte kopie is een kopie waarop een origineel waarmerkstempel en een handtekening/paraaf van de opleidingsinstelling, een notaris of een gemeentesecretariaat staat. U kunt een gewaarmerkt kopie van uw diploma laten maken bij de onderwijsinstelling die het diploma heeft afgegeven, bij een notaris en bij enkele gemeenten. 
Deze documenten dient u per post naar ons te sturen. Ons adres is: Nassauplein 24, 2585 EC, Den Haag, Nederland. U kunt ook, na afspraak, met de originele documenten langskomen bij ons kantoor in Den Haag zodat wij het kunnen inscannen.

VRAAG HIER AUTOMATISCHE ERKENNING VAN UW BUITENLANDS DIPLOMA AAN 

Diploma-onderzoek: is automatische erkenning niet mogelijk, bijvoorbeeld omdat u een stedenbouw, interieur of tuin- en landschaps-diploma heeft? Of omdat u een diploma van buiten de EU heeft? Dan stellen wij een diploma-onderzoek in. Zodra uw diploma na onderzoek is erkend, dient u nog uw beroepservaringperiode certificaat te behalen voordat u kunt worden ingeschreven. Let op: heeft u met uw bachelor en master diploma's in totaal veel minder ECTS-punten behaald dan vereist is in Nederland voor inschrijving in het architectenregister (= 360 ECTS-punten)? Dan heeft het geen zin ons te vragen uw diploma's te gaan onderzoeken. Wij adviseren u in dat geval nog extra relevante ECTS-punten te gaan behalen.

VRAAG HIER DIPLOMA-ONDERZOEK VAN UW BUITENLANDS DIPLOMA AAN 

BREXIT: De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk (VK) erkennen elkaars beroepskwalificaties niet meer sinds 1 januari 2021. Wel is afgesproken dit op termijn te regelen. Zie voor actuele informatie de websites van de Rijksoverheid en van het Engelse Architectenregister. Zie ook elders op onze website. LET OP: mensen met architectenkwalificaties uit het VK dienen vanaf 1-1-2021 diploma-onderzoek aan te vragen.

Tijdelijke of incidentele dienstverrichting: als u gevestigd bent in een EU-lidstaat en met een buitenlands diploma tijdelijk of incidenteel in Nederland wil werken, kunt u voor de duur van de dienstverrichting ingeschreven worden in het Nederlandse architectenregister als architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect. De benodigde documenten zijn: een verklaring dat u op wettige wijze in uw staat bent gevestigd om beroepsmatig werkzaamheden te verrichten op het gebied van architectuur, stedenbouw, tuin- en landschapsarchitectuur of interieurarchitectuur en dat u op het moment van afgifte van de verklaring geen verbod tot beroepsuitoefening is opgelegd, een bewijs van nationaliteit en ingeval het beroep niet is gereglementeerd in uw staat, een bewijs dat u het betreffende beroep ten minste een jaar hebt uitgeoefend tijdens de tien jaar voorafgaande aan de dienstverrichting. Het Architectenregister beslist binnen drie maanden na ontvangst van een volledig gedocumenteerd verzoek. U kunt bezwaar en beroep instellen tegen een besluit. Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op. 

Tarieven voor de erkenning van buitenlandse beroepskwalificaties:
- automatische erkenning is kosteloos;
- € 400,- voor een behandeling van een verzoek om erkenning van beroepskwalificaties behaald in een andere EU-lidstaat, in een lidstaat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland;
- € 1200,- voor de behandeling van een verzoek om erkenning van beroepskwalificaties behaald buiten de EU.

Kosten inschrijving: het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 80. De jaarlijkse bijdrage om ingeschreven te zijn en blijven in het architectenregister is € 75. Let op: bent u onder meer dan één titel ingeschreven? Dan betaalt u voor elke registratie het inschrijfgeld en de jaarlijkse bijdrage. Als de registratie in de loop van het jaar plaatsvindt, wordt de jaarlijkse bijdrage naar evenredigheid berekend.

Kosten beroepservaringperiode 2022: De zelfstandige route beroepservaringperiode kost € 1.850,- het geïntegreerd programma beroepservaringperiode kost € 5.000,-.